Son Dakika

Bolu İl Özel İdaresi sözleşmeli 18 personel alacak.

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

BOLU İL ÖZEL İDARESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
1- SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:
1.1) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36' ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK PERSONEL UNVANLARI

SIRA
NO
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAK UNVANARANAN ŞARTLAR (EĞİTİM)ALINACAK
SAYI
1İnşaat MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu3
2Harita MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
3Orman MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
4Elektrik MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
5Ziraat MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
6Şehir ve Bölge PlanlamaLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
7İnşaat TeknikeriÖnlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu5
8Makine TeknikeriÖnlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu2
9Elektrik TeknikeriÖnlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu1
10Oto Elektrik TeknikeriÖnlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu1
11Bilgisayar ProgramcısıÖnlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu1
1.2) Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.
1.3) İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Bolu İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.boluozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır.
1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
2- SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:
2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.2) Üniversitelerin "ÜNVANI İLE İLGİLİ" bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,
2.3) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS -B grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 (Elli) puan almış olmak,
2.4) Mühendis, Tekniker ve Bilgisayar Programcılığı alımları için;
Mühendis alımları: Lisans seviyesinde ilgili fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.
Tekniker ve Bilgisayar Programcısı alımları: Önlisans seviyesinde ilgili yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
2.5) Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,
2.6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
2.7) Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
2.8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
2.9) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
2.10) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırma yapılacak olup, güvenlik araştırması sonucu olumlu çıkmayan aday sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.
2.11) İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 8 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
2.12) Son 3 aydır Bolu'da ikamet ediyor olmak, Bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.
3- ÖZEL ŞARTLAR
3.1) İNŞAAT MÜHENDİSİ:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İnşaat Mühendisliği" bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
2) Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, zorunlu olup,
Ayrıca;
3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak,
4) Statik proje hazırlayabilmek,
5) Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak,
3.2) HARİTA MÜHENDİSİ:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin "Harita Mühendisliği(Jeodozi ve Fotogrametri Mühendisliği)" bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
2) GPS kullanabilmek.
Zorunlu olup,
Ayrıca;
3) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak.
4) Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak.
5) Mesleki konularla ilgi bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak,
3.3) ORMAN MÜHENDİSİ:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin "Orman Mühendisliği " bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
2) 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili mevzuatlarına hakim olmak.
3) Orman geçiş izinleri, ruhsat ve diğer izin mevzuatlarına hakim olmak.
4) Orman alanlarında gerekli Proje ve Revize işlerini yapabiliyor olmak, tercih nedeni olacaktır.
3.4) ELEKTRİK MÜHENDİSİ:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin "Elektrik Mühendisliği " bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
2) Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, zorunlu olup,
3) Mesleki konularda ilgili bilgisayar program dillerinden (Autocad) kullanmak,
Ayrıca;
4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak,
3.5) ZİRAAT MÜHENDİSİ:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin "Ziraat Mühendisliği " bölümünün "Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü(bu bölüm ile denkliği kabul edilen)" lisans seviyesinde mezunu olmak.
2) Çalışma alanlarında gerekli Proje ve Revize işlerini yapabiliyor olmak, tercih nedeni olacaktır.
3.6) ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACISI:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin "Şehir Planlayıcısı " bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
2) Şehir Planlama meslek alanından gelen uzmanın korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik planlama çalışmalarında görev almış olması tercih edilir.
3.7) İNŞAAT TEKNİKERİ:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları İnşaat Teknikeri kazandıran 'Teknik Programlar" bölümünden mezun olmak.
2) Mesleki iş tecrübesine sahip olmak
3.8) MAKİNE TEKNİKERİ:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları Makine Teknikeri kazandıran "Teknik Programlar" bölümünden mezun olmak.
2) Mesleki iş tecrübesine sahip olmak.
3.9) ELEKTRİK TEKNİKERİ:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları Elektrik Teknikeri kazandıran "Teknik Programlar" bölümünden mezun olmak.
2) Mesleki iş tecrübesine sahip olmak.
3.10) OTO ELEKTRİK TEKNİKERİ:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları Oto Elektrik-Elektronik Teknikeri unvanı kazandıran "Teknik Programlar" bölümünden mezun olmak.
2) Mesleki iş tecrübesine sahip olmak.
3.11) BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TEKNİKERİ:
1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokulları Bilgisayar Programcılığı unvanı kazandıran "Teknik Programlar" bölümünden mezun olmak.
2) Mesleki iş tecrübesine sahip olmak.
3-BAŞVURU ŞEKLİ:
3.1) Adayların 01/03/2017 - 10/03/2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekleri iş talep formu, KPSSP3 sonuç belgesi fotokopisi, diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No'su olan), kısa özgeçmişini
anlatan belge ile birlikte II Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
3.2) İş Talep Formunu eksik dolduran yada eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- SÖZLÜ SINAV:
4.1) Sözlü / mülakat sınavı 20-24/03/2017 tarihleri arasında Bolu İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, sözlü/mülakat sınav programı Bolu İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.boluozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır.
4.2) Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
4.3) Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanlama ortalaması üzerinden değerlendirilecektir.
4.4) Puanlama 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.
4.5) Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.
4.6) En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.
4.7) Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;
a) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPS. Sınavının KPSS-B grubu KPSSP3 puan türünün % 30' u
b) Mesleğe(unvan) ilişkin bilgi düzeyinin %30'u,
e) Adayların mesleki, genel kültür, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgilerinin % 40' ı,
Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
4.8) Sınav sonuçları, mülakat tarihi bitiminden itibaren 10 iş günü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda ve www.boluozelidaresi.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi
2- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu
3- Mezun olduğu diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
4- Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslı veya onaylı sureti
5- Nüfus Kayıt Örneği
6- 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf
7- Yerleşim yeri belgesi
İ İanen duyurulur.
T.C.
BOLU İL ÖZEL İDARESİ
İŞ TALEP FORMU
Adı ve Soyadı :
Doğum Tarihi ve Yeri(gün, ay, yıl):
Tabiyeti :
T.C. Kimlik No :
Babasının Adı, Mesleği ve Adresi:
Annesinin Adı (varsa mesleği) :
Medeni Hali (Evli iseniz eşinizin Adı, Doğum Yeri, Tarihi):
Hakkınızda Adli Kovuşturma Yapılıp Yapılmadığı;
Adli makamlar tarafından verilmiş bir cezanız bulunup, bulunmadığı(Tecil Edilmiş olsa dahi belirtiniz)
Nüfus Kaydının Bulunduğu Yer:
İli: İlçesi: Mahalle ve Köyü: Cilt No: Aile Sıra No: Sıra No:
Askerlik Şubeniz :
Bitirdiğiniz Lisenin Adı :
Tahsiliniz
Yüksek Okul Veya Fakülte :
Bildiğiniz Yabancı Diller :
Gireceğiniz Sınav :
Evvelce Çalıştığınız Yerler:
a)
b)
a)
İkamet Adresiniz, Telefon:
İş adresiniz. Telefon:
Hakkınızda bilgi almak üzere referans olarak başvurabilecek Kişiler ve adresleri, telefonları (Asgari üç kişi)
a)
b)
£)
Yukarıdaki beyanlarımın gerçeğe uygun ve doğru olduğunu tasdik ederim.
Tarih İmza
Kendi el yazınız ile kısa özgeçmişiniz:
NOT:
1. Bu form, Bolu İl Özel İdaresinde açdacak sınavlara katılmak/personel alımına başvurmak isteyen adaylarca doldurulmak üzere düzenlenmiştir.
2. Formun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.
3. Formda verilen bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde idare, atama yapmamak yetkisini saklı tutar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17