23 Kasım 2017 Perşembe

Flaş! ATO Taşeron yasasında 'Farklı' düşünüyor

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
ATO'dan taşeron işçi yasa çalışamalarına farklı bir değerlendirme çalışması geldi.

ATO: Taşeron yasası ile 17 bin işletme zarara uğrayacak

Ankara Ticaret Odası, taşeron yasasının çıkması halinde, hizmet sunan 17 bin şirketin kapanacağını açıkladı


Ankara Ticaret Odası, gündemde olan taşeron yasasıyla ilgili özel bir çalışma yaptı. Sektörde faaliyet gösteren firmaların sorunlarını içeren raporda, taşeron yasasının çıkması halinde, bu alanda hizmet sunan en az 17 bin firmanın zarara uğracağını belirtti.

İşte Ankara Ticaret Odasııın yaptığı çalışma

TAŞERON İŞÇİLERİNİN ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ KARŞISINDA ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI OLAN SERMAYE ŞİRKETLERİNİN DURUMU İLE SOSYAL VE EKONOMİK OLUMSUZ ETKİLERİ

SOSYAL BAKIMDAN

. Hizmet alımına yönelik (Taahhüt) halen faaliyetini sürdürmekte olan 17.000 adet sermaye şirketi mevcuttur.

. Bahse konu şirketlerde genelde iki ortaklı bir yapı mevcut olup; toplamda 34.000 kişiden oluşan bir insan topluluğuna haizdir.

. Ortalama her şirketin şirket merkezinde 5 kişilik bir çalışan grubu bulunmaktadır. Toplamda bu sayı 85.000 kişiye tekabül etmektedir.

. Şirket ortakları ve çalışanların toplamı 119.000 kişiye ulaşmaktadır. Eş ve bir çocuklu çekirdek aile olarak düşünüldüğünde dahi bu sektörden direkt geçimini sağlayan kişi sayısı 357.000 kişi olmaktadır.

. Dolaylı yoldan bu sektöre hizmet veren makine, ekipman ve sarf malzeme tedarikçi firmaları ile şirketlerin 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili SMMM ve YMM'ler ile hukuk konusunda fiili destek ve danışmanlık hizmeti veren avukatlar hususunda kesin ve net bir hesaplama yapılamamaktadır.

. Taşeron işçilerin özel statü ile kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınması sonucunda özel sektörde yer alan taahhüt şirketlerinin ticari yaşamını sonlandıracağı kesin olup; en iyimser bir tahminle 500.000 kişi işsiz kalacaktır.

. Türkiye'de işsizlik oranının % 10,7 olduğu ile mevcut durum birlikte değerlendirildiğinde sosyal açıdan ortaya çıkacak olumsuzlukların tahmin ve değerlendirilme imkanı bulunmamaktadır.

. Kanun Tasarısının Yasalaşarak yürürlüğe girmesi durumunda bir kısım çalışanın kadroya alınmayacağı ortadadır. Bu durumda olan personellerin Mahkeme Kararları ile işe iade edilmeleri halinde ticari hayatları hitama eren taahhüt şirketleri ile personellerin karşı karşıya kalarak yaşayacağı olumsuzlukların sosyal barışa yapacağı olumsuz katkı göz önünde bulundurulmalıdır.

. Halen kamuda çalışmadığı halde personellerin devam eden kıdem ve ihbar tazminat davaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının bu yönde taahhüt şirketlerine açmış olduğu rücu davaları başka bir handikap olarak ortaya çıkmaktadır.

. Diğer yandan, işçi sendikaları ile işveren sendikaları arasında imzalanarak yürürlükte olan toplu iş sözleşmeleri ile halen müzakere süreci devam eden toplu iş sözleşmelerinin hukuki durumu muallakta kalacaktır.

. Kanun Tasarısının yürürlüğe girmesi ile taahhüt şirketlerinin oluşmuş marka değer kaybı söz konusu olacak ve ileride bu durum tazminat davalarına dönüşecektir.

EKONOMİ BAKIMDAN

. Hizmet alımına yönelik (Taahhüt) halen faaliyetini sürdürmekte olan 17.000 adet sermaye şirketinin bankalara olan minimum borç miktarı 500.000,00 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olarak kabul eder isek, halen bu şirketlerin BCH/KMH türü nakit kredi borçları ortalama 8.500.000.000,00 TL (Sekiz milyar beşyüz milyon Türk Lirası) olarak hesaplanmaktadır. Kaldı ki; gerçek kredi tutarı bu rakamın çok üzerindedir.

. Keza; yatırımı yapılan makine, ekipman ve sarf malzemelerine yönelik tedarikçi firmalara banka kredisi tutarı kadar bir borç yükü daha mevcuttur.

. Diğer yandan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı;

Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)

Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Hükümleri kapsamında sözleşmenin feshi durumunda ödenmesi Kanun hükmü olan tutar yaklaşık 5.000.000.000,00 TL ( Beş Milyar Türk Lirası) olarak hesaplanmaktadır. Ancak hesaplanan % 5 oranındaki tutar taahhüt şirketlerinin menfi zararlarını karşılamaktan uzaktır.

. Bununla birlikte; taahhüt şirketlerince satın alınma yoluna gidilen ve halen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışır vaziyette ve taahhüt şirketlerinin depolarında stok halinde olan makine ve ekipmanlar atıl duruma gelecektir.

. Keza, taahhüt şirketlerince sözleşme imzalanması aşamasında peşin ödenen ve sözleşme tutarının %1,57 si oranındaki Damga Vergisi, Karar Pulu ve KİK Payı bedellerinin sözleşmelerin hitama ermesi sebebiyle iadesi gündeme gelecek olup; bu tutar yaklaşık olarak 2.041.000.000,00 TL (İKİMİLYARKIRKBİRMİLYON Türk Lirası) olarak hesaplanmaktadır.

. Kanun Tasarısı ile 2017 yılı sonunda ticari hayatları sona erecek olan taahhüt şirketlerinin halihazırda mevcut olan tahminen 1.500.000.000,00 TL (BİRMİLYARBEŞYÜZMİLYON Türk Lirası) tutarındaki SGK Prim ve Stopaj ile KDV borçlarının Devlete ödenme imkanı kalmayacaktır.

TAŞERON İŞÇİLERİNİN ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL

STATÜSÜNE GEÇİRMESİ İLE TAŞERON FİRMALARIN MAĞDURİYETLERİ VE ÖNERİLERİMİZ

Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Tarafından Kamuoyuna Duyurulan Asıl İş - Yardımcı İş Ayrımı Yapılmaksızın Taşeron İşçilerin Özel Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirmesi İle İlgili Açıklamasının Ardından Ülke Genelinde Bu Alanda Hizmet Veren 17.000 Şirketin Kapısına Kilit Vurması Anlamına Geleceğinden Bu Alanda Hizmet Veren Firmaların Başka Alanlara Geçerek Faaliyet Göstermeleri İçin Süre Tanınmalı ve Bu Esnada Uygulanması Düşünülen Sistemin Öncelikle Pilot Bir İlde Denenmesini, İşin Yürütülüp Yürütülemeyeceğinin de Tespiti Yapılmış Olur. İşçilerin Kadroya Alınması, Bu Alandaki İşverenleri Mağdur Etmemelidir.

1980 Yılların Başından İtibaren Endüstri Sektöründe, 1994 Li Yılların Başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediyelerin Mali Yüklerini Azaltmak Adına Başlattığı ve o Günden İtibaren Kamu İdarelerinde Yaygınlaşmaya Başlayan Taşeronluk/ Alt İşverenlik Kurumu İle İş Gücü Maliyetlerinin Düşürülmesi Amaçlanmıştır.

Kamu Kurumlarına Bağlı İşyerinde Yıllardır Taşeron Firmalar Olarak İşçi İstihdamı Sağlamakta Olup Bugünden Sonrada Taşeron Firmalar Olarak İşçi İstihdamına Devam Etmek İstemekteyiz. Kamuda Taşeron İşçi Çalıştırma Şartları 62. Hükümet Döneminde Çıkartılmış Olan Yasalar İle Güvence Altına Alınmıştır. 6552 Sayılı Kanunla Kamuda Taşeron Yanında Çalışan İşçilere Sendikalı ve Toplu İş Sözleşmeli Olma Hakkı Tanınmış ve Kıdem Tazminatı Kamu Garantisi Altına Alınmıştır. İş Güvencesi Olarak Da Torba Yasa İle Mücbir Sebepler Hariç 3 Er Yıllık İhalelere Çıkılması Yönünde Kanun Çıkarılmıştır. Fazla çalışma ücreti, yıllık izin, resmi ve dini bayram mesaileri tarafımızdan ödenmekteydi.

Kamu Kurumlarına Bağlı İşyerinde İhale Yolu İle Hizmet Sunmaya Çalışan Taşeron Firmalar Olarak Çok Cüzi Karlarla İş Yapmaya Çalışmaktayız. ( Bunun ile ilgili kamu ihale kurumundan sektörün karlılık oranı tespit edilebilir. Yıllık karlık oranı Türkiye geneli ortalaması %2,4 dür rekabetin çok fazla olduğu açıkça görülmektedir.) Bunun göstergesi olarak da Türkiye'de faaliyet gösteren birçok yabancı şirket olmasın rağmen bu şirketler (ihalelerin tamamı yerli / yabancı isteklilere açık) işletme giderlerini dahi karşılamayacak oranlardaki karlılığın düşük olması nedeniyle kamu kurumlarının ihalelerine katılmamaktadırlar.

Kamu Kurumlarına Bağlı İşyerinde İhale Yolu İle Hizmet Sunmaya Çalışan Taşeron Firmalar, Başta Belediyeler Olmak Üzere Birçok Kurum Ödenek Serbestliğinin Gecikmesinden Dolayı Taşeron Firmaların Hakedişlerini Zamanında Ödeyememesine Rağmen İhale Sözleşmelerine Konulan Hükümler Doğrultusunda Hakediş Alınmasına Bakılmaksızın Her Ayın 1 İle 7 Si Arasında İşçi Alacaklarının, SGK Primlerinin, Vergilerin ve Tüm Yasal Ödemelerin Taşeron Firmalarca Yapılmasını Zorunlu Hale Getirilmiş Böylece Kamu İdarelerinin Yükü Üstlenilmiştir.

ALT İŞVERENLERİN VARLIK AMACI

. Kamunun İş Gücü Maliyetlerinin Düşürülmesini Sağlamak

. İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanmasını ve Kaynakların Verimli Kullanılmasını Sağlamak

. İşçi Özlüklerinin Sağlık Olarak Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak

. Denetim Mekanizmasını Daha İyi İşler Hale Getirilmesini Sağlamak

. Kaliteli Hizmetin Alınması Sağlamak

TAŞERON FİRMALARIN DOĞACAK MAĞDURİYETLERİ

. Mevcut Devam Eden Sözleşmeler Hangi Tarihte Sona Erdirilecektir?

. Bu Sözleşmeler İçin Peşin Ödenen Damga Vergisi Ve Karar Pulu Bedelleri Tarafımıza İade Edilecek Midir?

. Firmaların Yapmış Oldukları Makine Ekipman Yatırımları Ne Olacak?

. Firmaların Depolarında Bulunan Milyonlarca Liralık Yatırımlar Ne Olacak?

. Mevcutta Her Firmanın Oluşmuş Bir Marka Değeri Var, Yasanın Çıkması İle Firmaların Marka Değer Kaybı Nasıl Giderilecek İleride Tazminat Davalarına Dönüşecektir?

. 17.000 'den Fazla Şirketin Ticari Faaliyetlerini Devam Ettirmeleri İçin Alınacak Ekonomik Tedbirler Nelerdir?

. Kadroya Alınmayacak Personellerin Akıbeti Ne Olacak?

. İşe İade Alacak Olan Personeller İle Firmalar Karşı Karşıya Gelecek Olup Bu Durum İle İlgili Nasıl Düzenlemeler Yapılacaktır?

. Kamuda Çalışmadığı Halde Devam Eden Tazminat Davalarının Akıbeti Ne Olacak?

. Sendikalar İle İmzalanmış Olan Ve Süreci Devam Eden Toplu İş Sözleşmelerinin Akıbeti Ne Olacak?

. Taşeron Firmaların Ofis Bünyesinde Çalışmakta Olan ve Alanlarında Uzmanlaşmış Çalışanların İşten Çıkarılmasına Yönelik Ne Gibi Tedbirler Alınacak?

ÖNERİ ve BEKLENTİLERİMİZ

. Yasanın Aceleye Getirilmeden Tüm Mevzuat Çalışmaları Ve Alt Yapıları Tamamlandıktan Sonra Kademeli Olarak Geçiş Yapılması

. Ödenen Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedellerinin Sözleşme Feshi İtibari İle İvedilikle Geri Ödenmesi

. Sözleşme Feshinde Ödenecek Olan Gerçekleşen Tutar İle %80 Arasındaki Farkın Hesaplanması Esnasında Asgari Ücrete Gelen Farkların Gerçekleşen İş Tutarına Dahil Edilmemesi Yönünde Kamu Kuruluşlarının Uyarılması

. Firmaların Gerek Depolarındaki Gerekse İdarelerdeki Makine Ve Ekipmanlarının Kamu Kurumları Tarafından Satın Alınması (Aksi Halde Firmaların Depolarında Çürümeye Mahküm Olacak )

. Firmaların Marka Değer Kayıpları İçin Tazminat Ödenmesi

. Bugüne Kadar Tarafımıza Ödenmediği Halde İş Kanundan Kaynaklanan Sorumluluklardan Dolayı Ödediğimiz Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai vs. Ödemelerin Tarafımıza İadesi

. Firmaların Ticari Faaliyetlerini Devam Ettirebilmeleri İçin Yönelecekleri Sektörlerde Kolaylıklar Sağlanması

. Hibe, Teşvik ve Faizsiz Kredi İmkanları Sağlanması

. SGK ve Vergi Borçlarının Faizsiz Ötelenmesi

. 2016-2017 (Geriye dönük 2 yıl ) Yıllarına ait bu Kanun Kapsamına giren işlere ait SGK İşveren Paylarının Hazinece Karşılanması

. Bankalarla Görüşülerek Uzun Vadede Yapılan Borçlanmaların Sürelerinin Korunmasının Sağlanması

. Bankalardaki BCH /KMH borçlarının faizsiz olarak yıllara yayılması

. Teşvik Veya Yatırım Projelerinde Öncelik Sırası Tanınmalı Ve Artı %5 - % 10 Destek Verilmelidir.

. Kurumlarda Bulunan Teminat Mektuplarımızın Sözleşme Feshi İle SGK dan alınacak ilişiksiz belgesine müteakip başkaca gerekçeler öne sürülmeksizin İVEDİLİKLE Tarafımıza İade Edilmesini (İdareler Farklı Gerekçeler İle Teminatlarımızı Ellerinde Tutmak İstiyorlar) Fazladan Teminat Komisyon Yükü İle Karşı Karşıya Kalınmamasının sağlanması

. Sendikalar İle İmzalanan Veya İmzalanacak Olan Toplu İş Sözleşmelerinde Sorumluluğumunuz Ortadan Kaldırılması İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

. Devam Eden Ve Açılacak Olan Tüm İşçi Davalarında Taraf Olmaktan Çıkarılmak

. İşe İadelerde Taşeron Firmalara Değil Kurumlara Yapılması Noktasında Mevzuat Çalışması

. Taşeron Firmaların Ofis Bünyesinde Çalışan Elemanlarının Kamunun Bu Alanda Doğacak Olan Nitelikli İş Gücünün Karşılanmasına Olanak Sağlanması

Kaynak : Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17