25 Aralık 2017 Pazartesi

Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve adedi belirtilen "Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı" kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.
I. KADROLARA AİT BİLGİLER
SINIFUNVANBULUNDUĞU YERTAHSİL DURUMUPUAN TÜRÜKADRO DERECESİADEDİ
G.İ.HDiyanet İşleri Uzman YardımcısıMerkez TeşkilatıEn az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.KPSS P396
II. BAŞVURU ŞARTLARI
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
 4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 5. 2017 yılı A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,
 6. Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
 • Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2. Başvurular 25.12.2017 (saat 08:30)-08.01.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular Başkanlığımız DİBBYS https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi programı üzerinden alınacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya tasdikli suretleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),
 3. 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
 4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adli sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,
 • Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
V. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI
1. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
2. Yazılı Sınav, 27.01.2018 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.
3. 2017 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.
4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday , son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.
5. Sınav Konuları;
Adaylara yazılı sınavda;
 1. Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan)
 2. Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı, (20 puan)

  alanlarından sorular yöneltilecektir.

  Adaylar sözlü sınavda;
 1. Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan)
 2. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
 5. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.
6. Sınava ( yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen "Ortak Genel Kültür Yeterlikleri" ile "Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.
7. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi" alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
8. Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
9. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
 1. Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 3. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
 4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 5. Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.
VII. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
 1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 2. Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.
 4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VIII. ATAMA İŞLEMLERİ
Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
IX. DİĞER HUSUSLAR
 1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 3. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
X. İLETİŞİM
Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
İlgililere duyurulur.
D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve adedi belirtilen "Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı" kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.
I. KADROLARA AİT BİLGİLER
SınıfUnvanBulunduğu YerTahsil DurumuPuan TürüKadro DerecesiAdedi
G.İ.H.Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman YardımcısıMerkez TeşkilatıEn az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.KPSS P394
II. BAŞVURU ŞARTLARI
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
3 - Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,
4 - Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5 - 2017 yılı A grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,
6 - Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olmamak.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1 - Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2 - Başvurular 26.12.2017 (saat 08:30)-08.01.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3 - Başvurular Başkanlığımız DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) programı üzerinden alınacaktır.
4 - Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5 - Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),
3 - 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
4 - Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adli sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,
- Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.
- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
V. SINAVIN YERİ, ŞEKLİ, TARİHİ ve KONULARI
1 - Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
2 - Yazılı sınav 03. 02. 2018 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.
3 - 2017 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.
4 - Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.
5 - Sınav Konuları;
Adaylara yazılı sınavda;
a) Kur'an-ı Kerim (20 puan)
b) Arapça (20 puan)
c) Fıkıh (10 puan)
ç) Tefsir (10 puan)
d) Hadis (10 puan)
e) Akaid-Kelam (10 puan)
f) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan)
Adaylar sözlü sınavda;
a) Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)
e) Bilimsel ve teknoloji gelişmelere açıklığı (10 puan)
6 - Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi" alma işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/ Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
7 - Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
8 - Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1 - Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2 - Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
3 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
4 - Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
5 - Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.
VII. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1 - Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
2 - Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3 - İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.
4 - Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VIII. ATAMA İŞLEMLERİ
Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
IX. DİĞER HUSUSLAR
1 - Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2 - Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.
3 - Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4 - Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.
5 - Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
X. İLETİŞİM
Yazışma adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800
Çankaya ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
İlgililere duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17