18 Ocak 2018 Perşembe

Yardımcı doçentler doçent olacak mı?

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, yardımcı doçentliği kaldıran yasa teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın imzasını taşıyan teklif ile yardımcı doçentlik kaldırılıyor. Üniversitelerde halen görev yapan yardımcı doçentler, “doktor öğretim görevlisi” olacak.

ASKER ÇIKIYOR


Teklifle, Genelkurmay’ın seçtiği temsilciler Üniversitelerarası Kurul’dan çıkarılacak. Üniversitelerarası Kurul bünyesinde yönetim kurulu oluşturulacak. Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kurulu’na üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilecek.

DOKTORA DİLDE 55 PUAN KOŞULU

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre yardımcı doçentlik için jüri huzurunda kendi bilim dalında 150-200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan dil sınavı yapılırken, doktor olmak için merkezi sınavdan 55 almak yeterli olacak.

DOÇENTLİK SINAVI KALDIRILIYOR

5 kişilik jüri önünde yapılan doçentlik sözlü sınavı kaldırılıyor. Üniversitelerarası Kurul, adayların yeterli yayın ve çalışmaya sahip olup olmadığına bakarak doçentlik yeterlik belgesi verecek. Kurul, dışarıdan başvuranlara da doçentlik yeterlik belgesi verebilecek.

Üniversite yönetim kurulları, doçent ataması için başvuran kişinin çalışmalarını jüri marifetiyle inceleyerek rapor hazırlayacak. Doçentlik atamasını rektör yapacak. Yayın ve eser incelemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

HAFTADA 12 SAAT DERS VEREBİLECEKLER

Üniversitelerde yardımcı doçent olarak görev yapanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın “doktor” olacak. Bunlardan doçent olmak isteyenler yeni düzenleme kapsamında, sınava girmeksizin, Üniversitelerarası Kurul’un belirleyeceği kriterleri karşılamaları durumunda doçent olacak. Öğretim üyeleri arasında “doktor” unvanlı akademisyenler de alınıyor. Doktorasını tamamlayanlar, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde haftada azami 12 saat ders verebilecek.

DÖNÜŞ YOLU DARALIYOR

Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararlarıyla çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyelerinin kadro koşulu aranmaksızın tekrar aynı kurumlarına dönmesine imkân sağlayan yasa hükmü ise değiştiriliyor. Bu kişiler ancak durumlarına uygun kadro bulunması halinde tekrar ayrıldıkları kurumlarına dönebilecek.


İŞTE KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU
ESKİ MADDEYENİ MADDE
m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.
(1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.
(2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.
(3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.
"m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim görevlileridir.
(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.
(2) Doçent : Üniversitelerarası Kurul tarafından verilecek doçentlik yeterlik belgesine sahip olan ve yükseköğretim kuramlarının bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak belirlediği objektif ve denetlenebilir nitelikteki ek koşulları sağlayan veya yükseköğretim kurumları dışından başvurularda ise Üniversitelerarası Kurul tarafından verilecek doçentlik yeterlik belgesine sahip olan ve Üniversitelerarası Kural tarafından belirlenecek ek koşullan sağlayan akademik unvana sahip kişidir.
(3) Doktor Öğretim Görevlisi: Doktora çalışmalarını başan ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişidir."
Madde 11 -
a) Kuruluş ve işleyişi:
Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört sene için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört sene için seçeceği birer profesörden oluşur.
Rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir sene süre ile, üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre, sıra ile, başkanlık yaparlar.
...
b) Görevleri
...
(6) Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek,
(7) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
MADDE 2- 2547 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan ",Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört sene için seçeceği bir profesör" ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, (b) fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (7) numaralı bent (8) olarak teselsül ettirilmiştir.
"Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu kurulur. Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kural Başkanı ile fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere on bir üyeden oluşur. Üyeler, farklı üniversitelerde görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir sene için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üniversitelerarası Kurul Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. "
"(6) Doçentlik yeterlik belgesi başvurularında adayların yeterli yayın ve çalışmaya sahip olup olmadığına karar vermek ve yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi düzenlemek,
(7) Yükseköğretim kurumlan dışından yapılacak doçentlik başvuruları için ek koşullar belirlemek ve başarılı olanlara doçentlik unvanı vermek,"
Yardımcı doçentliğe atama
Madde 23 - a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.
Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.
b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:
(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,
(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.
c. Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.
MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Doktor Öğretim Görevlisi
MADDE 23- a) Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim görevlisi kadrolarıYükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara en çok dört sene süre ile atama yapılır . Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Bunlar yeniden atanabilirler.
b) Doktor öğretim görevliliğine atanmada aranacak şartlar:
(1) Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,
(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
c) Üniversiteler, doktor öğretim görevlisi kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler."
Doçentliğe atama
Madde 24 - a) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda iki kere yapılır.
Aşağıdaki şartları haiz adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği tarihe kadar, Üniversitelerarası Kurula gerekli belge ve yayınlar ile beraber başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek başvururlar.
b) Doçentlik sınavına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.
2) Üniversitelerarası Kurulun her bir bilim disiplininin özelliklerini dikkate alarak belirteceği görüş çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.
3) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavında başarılı olmak. Bu sınavın, adayın bilim dalı ile ilgili olması şartı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.
c) Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir.
Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye ana alınır. Değerlendirmeye ana alınan bu raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile beraber adaya gönderilir.
Eser incelemesinde başarılı bulunan aday, doçentlik sınav jürisi tarafından, sözlü sınava tabi tutulur. Jüri üyeleri, yapılan sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
Sözlü sınavda başarılı olması halinde, adaya ilgili bilim dalında doçentlik unvanı verilir.
Doçentlik sınavına ilişkin ana ve usuller, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Doçentlik ve atama
MADDE 24 - a) Doçentlik yeterlik belgesi başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılır. Doçentlik yeterlik belgesine başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.
(2) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.
b) Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi verilir.
c) Üniversiteler, doçent kadrosuna atama için, doçentlik yeterlik belgesine sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.
Doçentlik yeterlik belgesine sahip olanlar başlıca uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek üniversitelerce ilan edilen doçent kadrolarına başvurur.
Üniversite Yönetim Kurulu adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş profesörden oluşan bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli
Öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir. Asıl üyelerden en az üçü üniversite dışından seçilir.
ç) Jüride yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı raporlarını Rektörlüğe gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye ana alınır. Rektör Üniversite Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra atamayı yapar.
d) Yayın ve eser incelemeye ilişkin ana ve usuller, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacakyönetmelikle belirlenir."
Doçentliğe atama
Madde 25 - a) Bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.
b. Doçentliğe atamada aşağıdaki şartlar aranır:
(1) Doçentlik unvanını almış olmak,
(2) (Mülga alt bend: 12.08.1986 - 260 S.KHK/Madde 7)
(Ek fıkra: 18.06.2008 - 5772 S.K/Madde 5) Üniversiteler, doçentlik kadrosuna atama için, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.
MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır
Çalışma esasları
Madde 36-
(3) Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür.
MADDE 6- 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan öğretim yardımcıları talepleri ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde haftada azami on iki saat ders verebilir."
Kurumlara dönüş
Madde 60- b. Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.
MADDE 7- 2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde durumlarına uygun kadro bulunması halinde tekrar ayrıldıkları kurumlanna dönebilirler."
Ek Madde 27 -Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararlarında belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır.
MADDE 8- 2547 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün muhasebe birimi hesabına yatırılır."
MADDE 9- 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde, 17 nci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "yardımcı doçentlerin" ibaresi "doktor öğretim görevlilerinin" şeklinde, 18 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "yardımcı doçentten" ibaresi "doktor Öğretim görevlisinden" şeklinde, 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor öğretim görevlileri" şeklinde, 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentlik" İbaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde, 53/E maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentler" ibareleri "doktor öğretim görevlileri" şeklinde, 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "yardımcı doçentlik" ibaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde, ek 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 75- Mevzuatta "Yardımcı Doçent" e yapılmış olan atıflar "Doktor Öğretim Görevlisi" ne yapılmış sayılır."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;
4) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara % 165'i
Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.
MADDE 11- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesinin 4 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" 4) Doktor Öğretim Görevlisi kadrosunda bulunanlara % 175"
Madde 15 - (Değişik madde: 22.08.1989 - 378 S.KHK/Madde 8)
Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
MADDE 12- 2914 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 15-Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır."
MADDE 13-2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci cümlesinde yer alan "yardımcı doçentlerden" ibaresi " doktor öğretim görevlilerinden" şeklinde, (c) alt bendinde yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor öğretim görevlileri" ve "yardımcı doçent" ibaresi " doktor öğretim görevlisi" şeklinde, 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, Kanuna ekli ek gösterge cetvelinin (d) bendinde yer alan "Yardımcı Doçentler" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlileri" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14 - 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyeaşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 24 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen "yardımcı doçent" kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolarına dönüştürülmüş sayılır."
MADDE 15 -78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolarına atanmış sayılır."
MADDE 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17