2 Şubat 2018 Cuma

Merkez Bankası 30 denetçi yardımcısı alacak

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DENETÇİ YARDIMCISI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENETÇİ YARDIMCISI OLARAK

ÇALIŞACAK TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Genel Bilgiler


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'de para ve kur politikalarını düzenleyen ve banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip bir anonim şirkettir. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Denetim Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın faaliyetinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirerek iyileştirici önerilerde bulunmak, Bankada yürütülen süreçlerde ortaya çıkabilecek riskleri belirlemek, değerlendirmek ve alınması gerekli önlemler hususunda önerilerde bulunmak, Bankada yapılan her türlü işin ve işlemin kanunlara, mevzuata, talimatlara ve emirlere uygun yapıldığı konusunda makul güvence oluşturmak, Bankanın sahip olduğu veya kullandığı bütün yazılımların, donanımların ve bilişim teknolojilerinin yeterliliği, etkinliği, bütünlüğü, sürekliliği, verimli bir şekilde kullanıldığı, izinsiz erişimlere karşı güvenilirliği, amaçlara ulaşmak için uygunluğu, bilişim sistemlerinde yer alan bütün kayıtların ve bilginin gizliliği ve bunlara erişimlerin kontrol altında tutulduğu hususlarında makul güvence sağlamak, Banka personeli için suç veya kusur sayılan ve ceza gerektiren fiillerin veya hareketlerin varit olup olmadığına dair araştırma, inceleme ve soruşturma yaparak görüş oluşturmak, 1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ile Bankaya verilen görev ve yetkiler kapsamında, ilgili kurumlar ve kuruluşlar nezdinde denetim ve inceleme yapmaktır.

Adaylarda Aranan Özellikler

Sözel ve yazılı anlama ve ifade yeteneğine sahip olmak,

İletişim yönü güçlü olmak,

İkna edici ve işbirliğine yatkın olmak,

Eleştirel düşünme becerisine sahip olmak.

Alınacak Kişi Sayısı: Denetçi Yardımcısı (15 kişi)

Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı (15 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Denetçi Yardımcısı için Denetim Genel Müdürlüğü İdare Merkezi / ANKARA ve İSTANBUL BT Denetçi Yardımcısı için Denetim Genel Müdürlüğü İdare Merkezi / ANKARA

Son Başvuru Tarihi: 19.02.2018Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de para ve kur politikalarını düzenleyen ve banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip bir anonim şirkettir. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Denetim Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın faaliyetinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirerek iyileştirici önerilerde bulunmak, Bankada yürütülen süreçlerde ortaya çıkabilecek riskleri belirlemek, değerlendirmek ve alınması gerekli önlemler hususunda önerilerde bulunmak, Bankada yapılan her türlü işin ve işlemin kanunlara, mevzuata, talimatlara ve emirlere uygun yapıldığı konusunda makul güvence oluşturmak, Bankanın sahip olduğu veya kullandığı bütün yazılımların, donanımların ve bilişim teknolojilerinin yeterliliği, etkinliği, bütünlüğü, sürekliliği, verimli bir şekilde kullanıldığı, izinsiz erişimlere karşı güvenilirliği, amaçlara ulaşmak için uygunluğu, bilişim sistemlerinde yer alan bütün kayıtların ve bilginin gizliliği ve bunlara erişimlerin kontrol altında tutulduğu hususlarında makul güvence sağlamak, Banka personeli için suç veya kusur sayılan ve ceza gerektiren fiillerin veya hareketlerin varit olup olmadığına dair araştırma, inceleme ve soruşturma yaparak görüş oluşturmak, 1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ile Bankaya verilen görev ve yetkiler kapsamında, ilgili kurumlar ve kuruluşlar nezdinde denetim ve inceleme yapmaktır.
Adaylarda Aranan Özellikler
 Sözel ve yazılı anlama ve ifade yeteneğine sahip olmak,
 İletişim yönü güçlü olmak,
 İkna edici ve işbirliğine yatkın olmak,
 Eleştirel düşünme becerisine sahip olmak. .
Alınacak Kişi Sayısı: Denetçi Yardımcısı (15 kişi)
Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı (15 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
Çalışma Yeri: Denetçi Yardımcısı için Denetim Genel Müdürlüğü İdare Merkezi / ANKARA ve İSTANBUL
BT Denetçi Yardımcısı için Denetim Genel Müdürlüğü İdare Merkezi / ANKARA
Son Başvuru Tarihi: 19.02.2018
En az dört yıllık eğitim veren Türkiye’de veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının;
 • Denetçi Yardımcısı için iktisat, işletme, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari
  bilimler fakülteleri ile bankacılık, finans, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, uluslararası ticaret, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği,
 • Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı için bilgisayar mühendisliği, elektronik
  mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, kontrol ve sistem mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri,
  programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmaları,

  2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 85 KPSSP1 puanı veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından en az 158 sayısal puan veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 85 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 630 puan almış olmaları,

  İyi derecede İngilizce bilmeleri [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-IBT)’den en az 96 puan almış olmaları],
   01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olmak,
   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na alınacak kişilerde aranan genel koşulları taşımak;
   Türk vatandaşı olmak,
   Kamu haklarından yasaklı olmamak,
   Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
   Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak,
   Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
Bilgilendirme
 Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
İşe Alım Süreci
 Yazılı meslek sınavı (03, 04 Mart 2018)
Adaylar, KPSS, GMAT, GRE, ALES puanlarına göre sıralanacak ve Denetçi Yardımcılığı için ilk 200, Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı için ilk 200 aday (son adaylarla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.
Yazılı meslek sınavı Denetçi Yardımcılığı için ekonomi, maliye, hukuk, muhasebe-denetim ve para-banka alanlarında, Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı için bilgi sistemleri-bilişim teknolojileri alanından klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır.
Denetçi Yardımcılığı yazılı meslek sınavındaki 5 alandan alınan notlar eşit ağırlığa sahip olacak, yazılı meslek sınavı ortalaması altmış puan ve üzerinde olan ve belirlenen sayıda aday yetkinlik bazlı mülakata çağrılacaktır. Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı yazılı meslek sınavında ortalaması altmış puan ve üzerinde olan ve belirlenen sayıda aday yetkinlik bazlı mülakata çağrılacaktır.
Denetçi Yardımcılığı yazılı meslek sınavı konu alt başlıkları:
Ekonomi;
- Mikro Ekonomi (Firma Davranışı, Tüketici Davranışı, Piyasa Türleri)
- Makro Ekonomi (Ulusal Gelir Hesaplaması, Para Piyasası, Mal Piyasası,
İşgücü Piyasası ve Ekonomide Denge, Para ve Maliye Politikaları, Enflasyon,
Kapalı ve Açık Ekonomi Farklılaşması)
- Uluslararası Ekonomi (Dış Ticaret Teorisi, Dış Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret
Politikası, Ekonomik ve Mali Nitelikli Uluslararası Kuruluşlar, Döviz Kuru
Modelleri, Açık Ekonomide Denge, Açık Ekonomide Para ve Maliye
Politikaları, Açık Ekonomi Enflasyon Modelleri)
- Türkiye Ekonomisi
Maliye;
- Maliyenin Genel Kavramları
- Bütçe (Kamu Gelir ve Giderleri)
- Maliye Politikası
- Vergi
- Kamu Ekonomisi
- Maliye Teorisi
Hukuk;
- Medeni Hukuk (Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku)
- Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Ticari İşletme, Kıymetli Evrak, Şirketler)
- 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu (Tanımlar, Türkiye’de bankaların kuruluş ve faaliyet izinleri, faaliyet konuları, uymaları gereken özkaynak ve likiditeye ilişkin standart oranlar, mevduat ve katılım fonu kabulü, sistemik riske karşı alınacak önlemler, kredi sınırlamalarına, faiz oranları ile diğer menfaatlere ilişkin hükümler ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun görevleri)
- 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
Muhasebe-Denetim;
- Genel Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Mali Tablolar
- Denetim (Genel Esaslar, Uluslararası Denetim Standartları, Denetim Teknikleri)
Para-Banka;
- Para Arzı ve Para Talebi
- Finansal Piyasalar
- Finansal Krizler, Kriz Öncesi ve Sonrası Politikalar
- Enflasyon
- Faiz ve Döviz Kurunun Belirlenmesi
Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı yazılı meslek sınavı konu alt başlıkları:
Bilgi Sistemleri-Bilişim Teknolojileri;
- Sistem Geliştirme ve Modelleme
- Veri Yapıları ve Algoritmalar
- Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
- Bilgisayar Ağları
- Veri Tabanı Sistemleri
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Bilgisayar ve internet programlama
- Yazılım Mühendisliği
 Test (19-21 Mart 2018)
Yetkinlik bazlı mülakat öncesinde, güçlü-zayıf yönleri ile kişilik eğilimleri gibi özelliklerinin ölçülmesi amacıyla adaylara elektronik posta ile gönderilecek testler uygulanacaktır.
Yetkinlik bazlı mülakat (26-29 Mart 2018)
Yetkinlik bazlı mülakat Ankara’da yapılacak olup, Denetçi Yardımcılığı için ilk 50, Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı için ilk 50 aday (son adaylarla aynı puanı alan adaylar da dahil) içinden belirlenen yetkinlikleri yeterli düzeyde taşıyan ve belirlenen sayıda aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

Komisyon mülakatı (04-06 Nisan 2018)
Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından yüz tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı yetmişin üstündeki her aday için yüz tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Komisyon mülakatına yetkinlik bazlı mülakatta başarılı bulunan adaylardan Denetçi Yardımcılığı için ilk 30, Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı için ilk 30 aday (son adaylarla aynı puanı alan adaylar da dahil) çağırılacaktır.
Başvuru

Adaylar başvurularını 02.02.2018 tarihinden 19.02.2018 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın Genel Ağ sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır.
Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler:
o Fotoğraf
o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE sonucu )
o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL sonucu)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17