9 Şubat 2018 Cuma

TEİAŞ Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Giriş Sınavı ile 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
I - YAZILI SINAVIN TARİHİ ve YERİ
Sınav, 07 Nisan 2018 Cumartesi günü 09.00 - 12.00 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında "TEİAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Balgat/Çankaya/ ANKARA" adresinde yapılacaktır.

II - SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI
1) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P-48 puan türünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır).
2) 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az 60 puan veya 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından ÖSYM'nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almış olmak.
3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak.
4) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir).
5) Eğitim süresi en az 4 yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.
6) TEİAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.
7) TEİAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak.
8) Askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak.
9) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
10) Sicil, tutum ve davranışları bakımından Müfettişliğe engel bir hali bulunmamak.
11) Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde "Sınav Başvurusu" bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.
III - SINAV BAŞVURUSU
Başvurular, 19 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak olup 09 Mart 2018 Cuma günü saat 16.30'a kadar "Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 A Blok (Kat: 15) (06520) Balgat/ Çankaya/ANKARA" adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
IV - BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
1) Sınav Başvuru Formu (www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Bütün yazılı tebligatlar bu formda belirtilen adrese yapılacaktır).
2) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesi.
3) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) puanını gösterir belge.
4) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması, bitirme belgesi veya ilgili mercii tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Diploma veya bitirme belgesinin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde sureti TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir).
5) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf.
6) Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.
V - SINAV GİRİŞ BELGESİ
1) Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar 23 Mart 2018 Cuma günü "www.teias.gov.tr" internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
2) Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 26 Mart 2018 - 06 Nisan 2018 tarihleri arasında saat 16.30'a kadar "Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 A Blok (Kat: 15) Balgat/Çankaya/ANKARA" adresinden adaylara şahsen teslim edilecektir. Alınmayan Sınav Giriş Belgeleri, sınav günü de sınav salonunda temin edilebilecektir.
3) Adaylar sınava, TEİAŞ tarafından verilecek fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir.
VI - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI
1) HUKUK
a) Anayasa Hukuku
b) Ceza Hukuku : (Ceza Kanunun Genel Hükümler Başlıklı 1 inci Kitabı ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
c) Medeni Hukuk: (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)
d) Borçlar Hukuku: (Genel Hükümler)
e) Ticaret Hukuku: (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak)
f) İş Hukuku
g) İcra İflas Hukuku
2) İKTİSAT
İktisat teorisi ve politikası, para, banka kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, güncel ekonomik sorunlar.
3) MALİYE
Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları,
4) MUHASEBE
a) Genel Muhasebe,
b) Mali Analiz Teknikleri,
VII - SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.
2) Giriş sınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100 puandır.
3) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60'tan ve ortalamasının da 65'ten aşağı olmaması gerekir.
4) Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında en yüksek başarı puanını almış ilk 20 aday çağrılacaktır. (Yazılı sınavda eşit başarı puan almış olmaları nedeniyle 20. aday sayısının birden fazla olması halinde, bu başarı puanına sahip adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır). Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
5) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, "www.teias.gov.tr" internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.
6) Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zeka, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.
7) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'ten aşağı olmaması şarttır.
8) Başarı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
9) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
10) Giriş sınavını kazanan adaylar, www.teias.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca kendilerine TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.
11) Sınavla ilgili (0312) 203 85 46 - 203 85 51 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17