2 Mart 2018 Cuma

DSİ Sözleşmeli 12 Bilişim Personeli Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 12 (oniki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (12 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
a. Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yıl, C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
b. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
c. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
d. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
f. İlişkisel veritabanı ile uygulama geliştirerek PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak ,
g. Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h. Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML, JSON gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,
i. ASP.NET, MVC, MVVM konularında tecrübeli olmak,
j. XML, WCF ve WebAPI teknolojileri üzerinde web servisi geliştirme, web servisleri (XML, SOAP veya REST) ile uygulama arasında entagrasyonu sağlama konusuna hakim olmak,
k. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
l. Tercihen;
10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,
ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe
sahibi olmak,
Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,
Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve
optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,
ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,
Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama
konusunda deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb.) sahibi olmak,
OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,
ASP.NET Core veya JAVA ile çoklu platform üzerinde uygulama geliştirme bilgisine sahip olmak,
Veritabanları arasında veri aktarımı (ETL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet vb..) yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
m. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)
II. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi
Başvurular; 28/02/2018 - 16/03/2018 tarihleri arasında,
https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi
üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
2) İstenilen Belgeler
a) Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
b) https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu
adresinden alınacak başvuru çıktısı
c) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) (Tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümünden online olarak yüklenecektir.)
d) Özel şartlarda istenilen sertifikalar, nitelikleri ve tecrübeleri (Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yıl olmak üzere, C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak ve bunun
belgelenmesi gerekmektedir) gösteren belgeler,
(Belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde (alındığı tarih-kurs süresi-alınan yer-içeriği vb.) hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümünden online olarak yüklenecektir.)
e) Çalışma sürelerini gösteren belgeler, a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet döküm belgesi,
(İstenilen belgeler tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümünden online olarak yüklenecektir.)
f) Özgeçmiş (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümünden online olarak yüklenecektir.)
g) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Öğrenim Bilgileri' bölümünden online olarak yüklenecektir,
NOT:
Başvuru esnasında; istenilen belgelerin, adaylar tarafından online olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamını sisteme yükleyen adayların şahsen veya posta yolu ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne belge göndermelerine gerek yoktur.
Başvuru esnasında teknik nedenlerden (Örneğin; yüklenecek olan dosya boyutlarının sistemde belirlenen kapasiteyi (0,85 MB) aşması) dolayı online olarak sisteme belge yükleyemeyen adayların; istenilen belgelerin tamamını ve https://www.turkiye.gov.tr/devlet- su-isleri-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresinden alınacak başvuru çıktısını
16/03/2018 tarihi saat 17:30'e kadar (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Kat:2 Çankaya/Ankara) adresine şahsen teslim etmeleri veya en geç son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla iletmeleri gerekecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2016, 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli İngilizce yabancı dil puanının yüzde otuzunun (İngilizce yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde www.dsi.gov.tr adresinde 23/03/2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
V. SINAV
1) Sınav Şekli
Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
2) Sınav Yeri ve Tarihi
Sınav 02/04/2018 ile 13/04/2018 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
3) Sınav Konuları
Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.
VI. DEĞERLENDİRME
Sınav sonucunda ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce yabancı dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI, GÖREVE BAŞLAMA ve İTİRAZ
1) Sınav Sonuçlarının İlanı
Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesinden 27/04/2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
2) Göreve Başlama
Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
Tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylar göreve başlatılacaktır.
Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
3) Sınav Sonuçlarına İtiraz
Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir. Adaylar tarafından yapılacak itirazlar 10 (on) gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonuç ilgiliye yazılı olarak aday tarafından beyan edilen adrese bildirilecektir.
VIII. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
1) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
2) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 5.296,80 TL)'nin belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
IX- DİĞER HUSUSLAR
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
b) Giriş Sınavı'nın uygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılması gerekirse, yeni duruma ilişkin hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca başka bir yöntemle duyuru yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Kat:2 Çankaya/Ankara Web: http://www.dsi.gov.tr
Telefon: +90 312 454 54 54

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17