Son Dakika

60 KPSS Puan Şartıyla Yeni Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımlandı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Zabıta Memuru alımı yapacağını açıkladı. Lise, önlisans ve lisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı Zabıta Memuru alımları için toplam 40 personel istihdamı sağlanacak.

İlan metninde yer alan başvuru koşulları ve başvuru sürecine dair detayları sizlere aktarıyoruz.


BAŞVURU KOŞULLARI
Bağcılar Belediye Başkanlığı KPSS'den en az 60 almış adayların başvuruda bulunabileceğini açıkladığı Zabıta Memuru alım ilanında ayrıca aşağıda yer alan koşullarında sağlanmasını istiyor. 
Genel Koşullar
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
Özel Koşullar
İlgili KPSS puan türünden en az 60 almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Belediyeler tarafından yayımlanan Zabıta Memuru alım ilanına başvurular sırasında boy ve kilo ölçümü yapıldığından ilanlara başvurular şahsen yapılır. Bu ilana başvurular ise 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. 


BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Sıra
No
Kadro Unvanı
Sınıfı
Kadro Derecesi
Adedi
Niteliği
Cinsiyet
Kpss Türü
Kpss Puanı
1
Zabıta
Memuru
GİH
9
3
Herhangi bir Lisans
programından mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az
60 puan
2
Zabıta
Memuru
GİH
9
3
Ekonomi, İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az
60 puan
3
Zabıta
Memuru
GİH
9
2
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı Medya, İletişim Tasarım Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, lisans programlarının birinden mezun olmak. 
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az
60 puan
4
Zabıta Memuru
GİH
9
2
Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az
60 puan
5
Zabıta Memuru
GİH
10
10
 Herhangi bir önlisans
programından mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P93
En az
60 puan
6
Zabıta Memuru
GİH
10
20
Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P94
En az
60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak  başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.  Başvuru Genel Şartları: 
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin 1. fıkrasının  (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum  bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. 
f)  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.  

2. Başvuru Özel Şartları: 
a)     İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP94 ,  KPSSP93  ve  KPSSP3 puanı için  2018 yılı  Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 
b)     Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
c)      657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan  özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

 3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
a)     Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.bagcilar.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
b)     Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi, (1 adet)
c)      Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ile Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)  
d)     KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,
e)     Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ve  Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)
f)       Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
g)     2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacaktır)
h)     Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:  Adayların, sözlü sınava katılabilmek için; 
Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları,  istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine  kadar (mesai günlerinde  saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne  teslim etmeleri gerekmektedir. 
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular  belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: 
Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle,  adayları  KPSS puanlarına göre sıralayarak  en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı  10.12.2018. tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir.  Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 24.12.2018 – 28.12.2018 tarihlerinde saat: 09.00 başlamak üzere, 
Bağcılar Belediyesi Zabıta Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.  
Sınav Konuları: 
a)     Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b)     Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c)      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d)     Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları  
İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAV DEĞERLENDİRME
a)     Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b)     Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
c)      Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
d)     Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
e)     Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.
f)       Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
a)     En yüksek başarı puanından başlamak üzere,  atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir.
b)     Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler,  Belediyenin internet adresinde (www.bagcilar.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.  

9. SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
Sınav Komisyonusınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
İlan Olunur.

BAĞCILAR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Başvuru Formu İçin [Tıklayınız]
Sağlık Beyanı İçin [Tıklayınız]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17