Son Dakika

İSKİ En Az Lise Mezunu KPSS Puanı İle 461 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilanlar bölümünde İSKİ'nin bir ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda 461 personel alımı yapılacağı ifade edildi.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Söz konusu ilanda personel alımlarının "Teknisyen, tekniker, bilgisayar işletmeni, tercüman, hemşire, biyolog, psikolog, restoratör, grafiker, peyzaj mimarı, kimyager, istatistikçi, mimar, kütüphaneci, şehir plancısı, mühendis" kadrolarında gerçekleştrileceği ifade edildi. 
İLANIN DETAYLARI
Söz konusu ilana başvurular 3 Aralık'ta başlayacak ve 10 Aralık'a kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını "hllpsb.'basvııru.iski.aov.tr" web adresi üzerinden yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar arasından T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday evrak teslimi için 17/12/2018 tarihinde https://basvuru.iski.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
GENEL ŞARTLAR
Bunun yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı aşrtlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları geçersiz kabul edilecektir. Bu bağlamda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak
MEMUR ALIMI İLANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
SınıfıKadro
Derecesi
Kadro
Adedi
NiteliğiCinsiyetiKPSS
Yılı
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
Diğer Nitelikler
1MühendisTH59Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve F n f orm atik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Biliıni ve Mühendisliği,
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın /
Erkek
2018P3En az 70 puan
2MühendisTII57Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Erkek2018P3En az 70 puan
3MühendisTH53Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Erkek2018P3En az 70 puan- Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak
- Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
4MühendisTH53Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın2018P3En az 70 puan- Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak
- Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az seviyesinde puan alınış olmak.
3MühendisTH57Çevre Mühendisliği İisans programından mezun olmak.Kadın2018P3En az 70 puan
6MühendisTH52Su Bilimleri ve Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3Fn az 70 puan
7MühendisTH59Lilektrik
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Kadın / Erkek2018P3Fn az 70 puan
8MühendisTH58Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elcktrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
9MühendisTII55Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanSon 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
10MühendisTH514Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın/
Erkek
2018P3En az 70 puan
11MühendisTH538İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
12MühendisTH52İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın i Erkek2018P3En az 70 puan- Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
13MühendisTH53İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan- Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
14MühendisTH53Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
15MühendisTH51Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanSon 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
16MühendisTH57Makine
Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
17MühendisTH53Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
18MühendisTH53Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
19MühendisTH52Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
20MühendisTH51Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
21Şehir
Plancısı
TH53Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
22KütüphaneciTH64Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
23KütüphaneciTH61Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanOsmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.'den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.
24MimarTH53Mimarlık lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
25İstatistikçiTH62İstatistik lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
26KimyagerTH54Kimya lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
27KimyagerTH51Kimya lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanSon 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
28Peyzaj
Mimarı
TH61Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım
lisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
29GrafıkerTH61Grafik lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
30RestoratörTH62Restorasyon lisans yada Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programlarından birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
31PsikologSH51Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarından birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanEndüstri Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
32BiyologSH63Biyoloji lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
33HemşireSH62Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
34TercümanGİH62Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
35TercümanGİH61Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan
36Bilgisayar
İşletmeni
GİH63Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanM.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
37Bilgisayar
İşletmeni
GİH615İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanM.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
38Bilgisayar
İşletmeni
GİH62İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan-M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
39Bilgisayar
İşletmeni
GİH625İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanM.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
40Bilgisayar
İşletmeni
GİH65İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan-M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
41Bilgisayar
İşletmeni
GİH625Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanM.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
42Bilgisayar
İşletmeni
GİH65Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan-M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
- Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
43Bilgisayar
İşletmeni
GİH618Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puanM.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
44Bilgisayar
İşletmeni
GİH62Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P3En az 70 puan-M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
- Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
45Bilgisayar
İşletmeni
GİH720Adalet Önlisans Programından veya Adalet Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak.Kadın / Erkek2018P93En az 70 puanM.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
46Bilgisayar
İşletmeni
GİH710İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P93En az 70 puanM.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
47Bilgisayar
İşletmeni
GİH730Yerel Yönetimler,Mahalli İdareler Önlisans programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P93En az 70 puanM.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
48Bilgisayar
İşletmeni
GİH720Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
İletişim ve Halkla İlişkiler Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek2018P93En az 70 puanM.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
49Bilgisayar
İşletmeni
GİH720Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek2018P93En az 70 puanM.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
50TeknikerTH72Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon
Teknolojisi, Otomasyon, Mekatronik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
51TeknikerTH63Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığa İnternet), Bilgisayar
Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,
Bilgisayar Donanımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
52TeknikerTH612Elektrik önlisans programından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
53TeknikerTH712Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.Kadın/
Erkek
2018P93En az 70 puan
54TeknikerTH735İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Beton
Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Ressamlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
55TeknikerTH76Kimya veya Kimya Teknolojisi
önlisans programından mezun olmak.
Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
56TeknikerTH710Makine, Makine-Resim Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak.Kadın / Erkek2018P93En az 70 puan
57TeknisyenTH96Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.
Kadın / Erkek2018P94En az 70 puan
58TeknisyenTH92Ortaöğretim Kurumlarının H ar i ta-T apu- Kadastro Alanı ve Dalları veya Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak.Kadın/
Erkek
2018P94En az 70 puan
59TeknisyenTH96Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P94En az 70 puan
60TeknisyenTH92Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P94En az 70 puan
61TeknisyenTH92Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P94En az 70 puan
62TeknisyenTH92Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.Kadın / Erkek2018P94En az 70 puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. Bilgisayar İşletmeni kadrosu için M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
4. 3 (üç) sıra numaralı Mühendis (Erkek) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
5. 4 (dört) sıra numaralı Mühendis (Kadın) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
6. 9 (dokuz) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
7. 12 (Oniki) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
8. 13 (Onüç) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
9. 15 (Onbeş) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
10. 23 (Yirmiüç) sıra numaralı Kütüphaneci kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak vc Türkçeyc Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.'den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.
11. 27 (Yirmiyedi) sıra numaralı Kimyager kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
12. 31 (Otuzbir) sıra numaralı Psikolog kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Endüstri
Psikolojisi, Endüstri ve Örgül Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
13. 38 (Otuzsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5
Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
14. 40 (Kırk) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl
İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan cıı az C seviyesinde puan almış olmak.
15. 42 (Kırkiki) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5
Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
16. 44 (Kırkdört) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5
Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış oimak.
3. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 03/12/2018-10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru fonnunu doldurarak gerçekleştirecektir.
Başvuru formu gerçeğe uygun olarak doldurulacak olup başvuru bilgileri yanlış ya da eksik olan adaylar kurumumuzdan herhangi bir hak talep edemeyecektir.
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
03/12/2018 - 10/12/2018 tarihleri arasında hllpsb.'basvııru.iski.aov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar arasından T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday evrak teslimi için 17/12/2018 tarihinde https://basvuru.iski.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Adaylar httDs://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 - 28/12/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 - 17.00 saatleri arasında) ulaştıracaklardır.
- Nüfus cüzdanı veya fotokopisi,
- Diploma veya Mezuniyel Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
- KPSS sonuç belgesinin inlernel çıktısı,
- 2 adet Biyometrik fotoğraf, (bir İanesi başvuru formuna yapıştırılacak)
- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
- Bilgisayar jşletmeni kadroları için M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dairtraskript belgesi,
- Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
- Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için YDS ya da eşdeğer sayılan sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
- Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik Sertifikanın aslı veya fotokopisi,
Adaylar tarafından teslim edilen evraklar sınav komisyonumuz tarafından incelenecek olup başvuru şartlarım karşılayan adaylar sınava girmeye hak kazanacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar hllps://basvuru.iski.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine erişebileceklerdir.
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Memur kadroları için yapılacak sözlü sınav 07/01/2019 - 08/02/2019 tarihleri arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.
Sözlü sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
6. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında!https://www.iski.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklan Müdürlüğüne (6. Kat, 602 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
7. DİĞER HUSUSLAR
Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ savfasında(https://www,iski.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17