5 Nisan 2019 Cuma

Kamuda yeni dönem! İthal Ürünlerin Alımı Duruduruluyor

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Kamu ithalatına 761 maddelik yasak Ambulanstan çöp arabasına, trenden asfalt makinesine birçok ürünün dış alımı durduruldu. Cari açığı ve dövize olan talebi azaltmak amacıyla kamu kurumlarına getirilen ithalat yasağının kapsamı hem genişletildi hem de netleştirildi. “Negatif liste” içindeki 761 adet ürünün ithalatı tamamen yasaklandı...

KAPSAM GENİŞLETİLDİ
Kamu kurum ve kuruluşlarının ithal ürün savurganlığını önlemek amacıyla geçen yıl şubat ayında kamuya getirilen ithalat sınırlamalarının kapsamı genişletildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, kamu kurumlarının yurtdışından ithal edemeyeceği ürünlerin tek tek sıralandığı “negatif liste” yayımlandı. 761 ürünün sıralandığı negatif liste hemen her sektörü kapsıyor. İthalat yasağı, aynı ürünleri üreten yerli üreticiler için büyük fırsat olacak.

TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Ticaret Bakanlığı'nın Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle izin belgesine gerek olmadan ithal edilebilecek eşya listesine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanacağı eşyalar eklendi. Tebliğle ayrıca kamudaki yüzde 15 yerli ürün kullanma zorunluluğunun teknik zorluk durumunda İthalat Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmesinin de önü açıldı.

HER SEKTÖRDEN ÜRÜN
Tebliğde yapılan en önemli değişiklik ise düzenlemeye eklenen “negatif liste” maddesiyle yapıldı. Toplam 761 çeşit ürünün tek tek sıralandığı listenin tebliğe eklenmesiyle kamu kurumlarının hangi ürünleri ithal edemeyeceği kesin olarak belirlenmiş oldu. Kamu kurumlarına getirilen ithal yasağı listesinde yufka açma makinesinden zeytin çizme makinesine, TIR kasasından tartı aletine, krikodan asansöre kadar hemen her sektörü ilgilendiren ürünler bulunuyor.

ÜRÜNLERDEN BAZILARININ İSİMLERİ
Kamuya ithalat yasağı getiren negatif listedeki bazı ürünler şöyle:

Ambulans, cenaze aracı, itfaiye aracı, karavan, kamyon, kamyonet, tren vagonu, tren ve metro yıkama makinesi, yol süpürme araları, çöp arabası, el arabası, pazar arabası, çelik kasa, araç altı görüntüleme sistemi, güvenlik kamerası, asfalt mikseri, asfalt kesme ve yama makinesi, askeri amaçlı telli ve telsiz telefon, ayakkabı dikiş makinesi, ateş tuğlası ve kiremiti, ayçiçeği eleme, kabuk ayıklama ve hasat makinesi, çay kurutma fırını, fındık toplama makinesi, lunapark oyuncakları, poşet kesim makinesi, seyyar morg, şişme bot, ütü masası, yangın söndürme cihazı…


3 Nisan 2019 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 30734
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILACAK İTHALATTA
ALINACAK İZİN HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2018/2)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 16/2/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“c) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ithalatta alınan vergi, resim ve harçlardan istisna olduğunu tevsik eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün “İthal İzin Belgesi”ni haiz eşya.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – (1) Aşağıda yer alan eşyanın ithalatında bu Tebliğ kapsamında izin belgesi düzenlenmez:
a)                4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer verilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşya.
b) Ek-2’de yer alan Negatif Liste kapsamındaki eşya.
(2) Birinci fıkrada belirtilen eşyaların ithalatına, özel ve istisnai durumlar ve/veya teknik zorunlulukların gerektirdiği hallerde, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce izin verilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-2 eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

16 Şubat 2018 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 30334
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILACAK İTHALATTA
ALINACAK İZİN HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2018/2)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalatta, ülkemizin uluslararası yükümlülükleri de dikkate alınarak, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) verilecek izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/12/2017 tarihli ve 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 5, 6 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İzin belgesi
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek izin belgesi ile yapılır. Fiziksel veya elektronik olarak düzenlenen izin belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 4 – (1) İzin belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesi için Ek-1’de yer alan “İzin Belgesi Başvuru Formu” ve belgelerin eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekir.
(2) İzin belgesi başvuruları, kamu kurum ve kuruluşlarının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden Ekonomi Bakanlığı KEP adresine (ekonomi@hs01.kep.tr) yapılır.
(3) Genel Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edebilir.
Başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 5 – (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, ithalatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılır.
İzin belgesinin süresi
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen izin belgelerinin geçerlilik süresi bir yıldır. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu süre tekerrüren altı ay uzatılabilir.
Muafiyet
MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde sayılan haller kapsamında yapılan ithalatta bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
İzin belgesi aranmayacak eşya
MADDE 8 – (1) Aşağıda yer alan eşyanın ithaline Bakanlıkça izin verilmiş olup, gümrük idarelerince bu Tebliğ kapsamında izin belgesi aranmaz:
a) 27.10, 27.11 ve 27.16 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan eşya,
b) Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen ithal lisansı/izin belgesi/uygunluk yazısına konu eşya.
İzin belgesi verilmeyen eşya
MADDE 9 – (1) 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer verilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşyanın ithalatında bu Tebliğ kapsamında izin belgesi düzenlenmez.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlara ilişkin uygulamaya yönelik önlem almaya, özel, istisnai ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Diğer mevzuat
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen izin belgesi, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/3/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]memursite.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17