Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Memurların Sendika İstifa Dilekçesi ve Hizmet Kodları Tek Başlıkta

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Sendikadan Nasıl İstifa Edilir? Memur Sendikadan Nasıl İstifa Edilir?Memur sendika istifa formu örneği, memur sendikasından istifa işlemleri memur sendikasından e devlet üzerinden istifa edilebilir mi

Ülkemizde Devlet Kurumlarında çalışan işçi dışındaki kamu görevlileri 4688 sayılı kamu Görevlileri sendika kanunu kapsamında kurulmuş olan sendikalara üye olabilmektedirler.Sendikalara üye olurken memurlara her türlü kolaylık sendika yetkililerince sağlanırken memur sendikadan istifa etmek istediğinde sendikalarca bazı durumlarda gerekli olan yardımlar sağlanmamaktadır.
Bu nedenle memurlar sendikalardan istifa etmekte sorunlar yaşamaktadırlar.Sendika üyesi kamu görevlilerinin sendika istifa işlemleri Kamu Görevlileri Sendikalar kanununun Üyeliğin sona ermesi başlıklı 16. maddesinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

4688 Sayılı Kanuna Göre Formlar

EK-1 Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu,


Resmî Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmî Gazete Sayısı: 24516

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.
Dayanak
Madde 2- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)
Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- aKurum : Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,
b) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Kollarının Belirlenmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü

Hizmet Kollarının Belirlenmesi
Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.
Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları,  bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır.
(Ek:RG-19/3/2002-24700) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir.
Uyuşmazlıkların Çözümü
Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre (Değişik ibare:RG-22/2/2020-31047) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar (Değişik ibare:RG-22/2/2020-31047) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir.
Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanır.
Yürürlük
Madde 6- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7- (Değişik:RG-22/2/2020-31047)
Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/9/2001
24516
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
1
23/12/2016
29927
2
8/5/2018
30415
3
22/2/2020
31047
_______
(1) Bu Yönetmeliğin adı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” iken, 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE
(Değişik:RG-22/2/2020-31047)

Hizmet Kolu Sıra No.
Kurum Kodu
Kurum ve Kuruluşlar
01

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

01
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı,

02
Adalet Bakanlığı,

03
Dışişleri Bakanlığı,

04
Gençlik ve Spor Bakanlığı,

05
Hazine ve Maliye Bakanlığı,

06
İçişleri Bakanlığı,

07
Milli Savunma Bakanlığı,

08
Ticaret Bakanlığı,

09
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

10
Hakimler ve Savcılar Kurulu,

11
Danıştay Başkanlığı,

12
Sayıştay Başkanlığı,

13
Yargıtay Başkanlığı,

14
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

15
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı,

16
Kamu Denetçiliği Kurumu,

17
Türkiye Adalet Akademisi,

18
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı,

19
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı,

20
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı,

21
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

22
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

23
Avrupa Birliği Başkanlığı,

24
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,

25
Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,

26
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı,

27
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı,

28
Kamu İhale Kurumu Başkanlığı,

29
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

30
Gelir İdaresi Başkanlığı,

31
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

32
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

33
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı,

34
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,

35
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,

36
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,            

37
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

38
Emniyet Genel Müdürlüğü,

39
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

40
Jandarma Genel Komutanlığı,

41
Sahil Güvenlik Komutanlığı,

42
Genelkurmay Başkanlığı,

43
Kara Kuvvetleri Komutanlığı,

44
Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

45
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,

46
Harita Genel Müdürlüğü,

47
Helal Akreditasyon Kurumu Başkanlığı,

48
Rekabet Kurumu Başkanlığı,

49
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,

50
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
02

Eğitim,  Öğretim ve Bilim  Hizmetleri

01
Milli Eğitim Bakanlığı,

02
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,

03
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 

04
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

05
Üniversiteler,

06
Yüksek Teknoloji Enstitüleri,
03

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

01
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

02
Sağlık Bakanlığı,

03
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

04
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

05
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı,

06
Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri)
04

Yerel Yönetim Hizmetleri

01
İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve  idareler,

02
Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler, 

03
Yerel Yönetim Birlikleri,

04
Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,
05

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

01
İletişim Başkanlığı,

02
T.R.T. Genel Müdürlüğü,

03
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,

04
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı,

05
Basın İlan Kurumu Başkanlığı,

06
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,
06

Kültür ve Sanat Hizmetleri

01
Kültür ve Turizm Bakanlığı,

02
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

03
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

04
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

05
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,

06
Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

07
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,

08
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,

09
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,
07

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

01
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

02
Karayolları Genel Müdürlüğü,

03
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

04
İLBANK - İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,

05
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

06
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

07
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

08
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

09
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

10
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
08

Ulaştırma Hizmetleri

01
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

02
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

03
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

04
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,
09

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

01
Tarım ve Orman Bakanlığı,

02
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

03
Orman Genel Müdürlüğü,

04
Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı,

05
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,

06
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

07
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı,

08
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,
10

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

01
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

02
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

03
Savunma Sanayii Başkanlığı,

04
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

05
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

06
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,

07
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,

08
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

09
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,

10
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

11
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

12
Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanlığı,

13
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı,

14
Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

15
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,
16
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,

17
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı,

18
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,

19
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı,

20
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı,

21
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

22
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

23
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

24
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

25
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,
11

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

01
Diyanet İşleri Başkanlığı,

02
Vakıflar Genel Müdürlüğü
___________________________
1 Danıştay Onuncu Dairesinin 8/12/2014 tarihli ve E.:2014/3823 sayılı Kararı ile bu kurum kodlarının yürütülmesi durdurulmuştur. Daha sonra Danıştay İdari  Dava Daireleri Kurulunun 19/2/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/32 sayılı kararı ile  yapılan itiraz sonucu  söz konusu yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.