Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Kamu işçisi için yüzde 20 zam talebi

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etti Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu üyesi sendika Genel Başkanları TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir araya geldi.

Toplu iş sözleşmeleri hakkında görüş ve taleplerini gözden geçiren heyet, HAK-İŞ konfederasyonu ile birlikte yaklaşık kamuda çalışan 700 bin işçinin 2021 ve 2022 yılı maaş zamları için ortak talep metnini oluşturdu.
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR önderliğinde Genel Merkezden hareket eden heyet, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hareket etti. Burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat BİLGİN ile bir araya gelen heyet, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 2021-2022 yıllarının kapsayan Kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti. Ayrıca sosyal yardım ödemelerinde içinde bulunduğu idari ve mali taleplerde bulunuldu.

Konferans üyesi sendikaların ortak talepleri şu şekilde:

"1- TABAN ÜCRET

Bu kapsamda olan tüm işçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücreti 4.800 TL'ye çekilecektir.

Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların taban ücreti de bu tutarın altında olmayacaktır.

İşe giriş ücreti ikinci, üçüncü ve dördüncü altışar aylık dönemde, ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak belirlenecektir.

2- KIDEM ZAMMI

Düşük ücretlerde çekme işlemi (taban ücret) yapıldıktan sonra, işyerinde 5 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere, her yıl için kıdem zammı 35 TL/ay olarak uygulanacaktır.

3- ÜCRET ZAMMI

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin ücretlerine (1. ve 2. fıkradaki) çekme ve kıdem zammı uygulandıktan sonra, aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 20 oranında ücret zammı yapılır.

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ay için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ay için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl ikinci altı ay için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları
Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

4- EK ÖDEME

Toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere her yılın Mayıs ayı içinde 1.500 TL ve Eylül ayı içinde 1.500 TL olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere "ek ödeme" yapılır.

5- SOSYAL YARDIMLAR

1. Yıl 2. Yıl a) Sosyal Yardım: 700 TL/Ay 800 TL/Ay b) Yemek Parası: 20 TL/ Gün 25 TL/ Gün c) Giyim Yardımı: 700 TL/Yıl 800 TL/Yıl d) Aile ve Çocuk Yardımı: Devlet memurlarına verilen miktarda ödenir. e) Bayram Yardımı: Her yıl Ramazan Bayramında 1.000 TL ve Kurban Bayramında 1.500 TL ödenir. f) Yol Yardımı: Servis sağlanamadığı durumlarda işe bir gidiş-bir geliş ücreti belediye rayiç bedel üzerinden ödenir. g) İşin Gerektirdiği Belgeler: İşçilerin, görev tanımlarındaki işleri yapmaları için gerekli olan tüm sertifika ve belge maliyetleri ile gerekli olan izinler işverence karşılanır. h) Yukarıda yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar aynı miktarda artırılır. i) Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır. j) Yukarıda yer almayan ancak toplu iş sözleşmesinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları ile prim, tazminat vb. ödemeler), taraflar arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenir.

6- 696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN DURUMU

İlk defa toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinde de, işbu kapsamda belirlenen sosyal yardım ödemeleri uygulanacaktır. Bu kapsamdaki işçilere yıllık 60 gün ikramiye ve 52 gün ilave tediye ile birlikte toplam 112 gün ikramiye ödenecektir.

7- FARKLARIN ÖDENME ZAMANI

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir.

8- YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ

Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere, belirlenen işbu ücret ve sosyal yardım artışları, imza tarihinden itibaren, avans niteliğinde ödenir.

9- GECE DÖNEMİ ÇALIŞMASI

Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri yüzde 20 zamlı ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranın üzerinde olması durumunda, yüksek olan oran uygulanır.

10- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ve ÖDENMESİ

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin yüzde 70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve Dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden 8 saati geçen kısmı yüzde 200 zamlı olarak ödenir.

Mevcut uygulamanın, bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.

11- KAPSAM

Belediyeler ile belediye kuruluşları ve şirketleri işbu protokol kapsamında değildir.

II- MÜZAKERELERDE SENDİKALARIN DOĞRUDAN GÖRÜŞECEĞİ KONULAR

12- İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR

Kamu Çerçeve Protokolü ile düzenlenen hususların dışında kalan konularda, işyeri/işletme/işkoluna özgü olan ücret, skala ayarlaması, iş riski ve sorumluluk zammı, yıpranma-üretim-kampanya primi, işyerindeki günlük yevmiye farklılığı vb. mali hükümler ile çalışma ilişkileri gibi sorunlar, toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakı), gittikleri işyerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak yapılır.

III- GENEL TALEPLER

13- 696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN KAMU TAŞERON İŞÇİLERİNİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan ve fakat halen KİT ve diğer kamu kurumlarında, bazı özel bütçeli kuruluşlarda, danışmanlık-yapım işi-çağrı merkezi vb. ihaleli işlerde halen taşeron olarak çalıştırılmaya devam edilen işçiler, kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrosuna alınacak ve böylece kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sonlandırılacaktır.

14- GEÇİCİ İŞÇİLER

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilecektir.

15- 696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARI

" Re'sen emekliliğin önlenmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. İşçiler, yaşlılık aylığı almaya hak kazansalar bile, Anayasanın eşitlik kuralı çerçevesinde, diğer kamu işçileri gibi istekleri halinde çalışmaya devam edeceklerdir.

" İşçilerin hastalık, eş vb. zorunlu nedenlerle iş ve işyeri değişikliği yapabilmesi, gerekli durumlarda tayin hakkı verilmesi sağlanacaktır.

" Engellilik durumu, sağlık durumu vb. zorunlu hallerde işçinin talebi üzerine birimler arasında değişiklik yapılır.

16- GELİR VERGİSİNDE İŞÇİ LEHİNE DÜZENLEME

Mevcut gelir vergisi tarife ve oranlarının işçiler lehine iyileştirilmesi için düzenleneme yapılacaktır. Bu kapsamda vergi yükünü hafifletmeye yönelik olarak gelir vergisinin ücretliler açısından birinci dilim olan yüzde 15 oranında sabitlenmeli ve bundan sonraki oranlardaki vergi mükellefiyeti işveren tarafından karşılanmalıdır.

17- DAYANIŞMA AİDATI ve ÇERÇEVE PROTOKÖLÜN BAĞLAYICILIĞI

Toplu iş sözleşmesinden yararlanma süreçlerine ilişkin sorunların çözümüne yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılacaktır. Uygulama sorunları Kamu İşveren Sendikası ile giderilecektir.

6356 Sayılı STİS Kanunu Ek Madde 2 ile getirilen ve hükümet, kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında, işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere imzalanacak kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün bağlayıcı niteliği konusunda gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

Not: Müzakereler sırasında Konfederasyonlarımız gerektiğinde yeni tekliflerde bulunabilecektir. "

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.