Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ARANAN ŞARTLAR
A)    Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.    Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.
3.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4.    Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
6.    657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7.    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
8.    Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10.    Belirtilen hükümler dışındaki durumlar için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerlidir.
11.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
11.1.    5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
11.2.    Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
11.3.    Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
11.4.    Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
11.5.    Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
11.6.    Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (36 yaşında gün almamış olmak).
11.7.    Kadın adaylar için 155 cm erkek adaylar için 165 cm’den kısa olmamak.
11.8.    Adayların boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla veya 15’ten az olan adaylar boy kilo şartını taşımadıklarından başvuruları geçersiz sayılacaktır (Örnek: 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekir).
11.9.    Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
12.    Destek Personeli kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar ile yapılacak iş ve görevler;
12.1.    Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.
12.2.    Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.
12.3.    Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.
12.4.    Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.
12.5.    Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.
12.6.    Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek.
12.7.    Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.
12.8.    Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.
12.9.    Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
12.10.    Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
12.11.    Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
12.12.    Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
12.13.    Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
B)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C)    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D)    Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) P94, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P93 lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P3 puanı esas alınacaktır.
E)    Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
F)    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
G)    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 3 (Üç) ay içinde feshedilecektir.

H)    DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1.    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
2.    İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde veya eğitim öğretimin verildiği farklı birim veya kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
3.    Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, ilgili belge ve sertifikaların tanzim tarihleri veya düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (Düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Başvuru yapmak isteyen adayların; http://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup istenilen belgeler ile ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gün bitimine kadar https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine online olarak başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular online alınacak olup posta, faks veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır.
Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
1-    Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
2-    Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER
1.    Başvuru Talep Formu (https://sozlesmeli.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2.    2022 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (ais.osym.gov.tr adresinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
3.    T.C Kimlik Kartı Fotokopisi.
4.    İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5.    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi sisteme yüklenecek ise diplomanın aslı ya da noter onaylı diploma fotokopisi olması gerekmektedir).
6.    Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7.    Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
8.    SGK uzun vade hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
9.    Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir).
10.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
11.    Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
12.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
13.    Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
14.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
15.    İlanda belirtilen kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya devlet üniversitelerine bağlı hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
16.    Başvuruda istenilen https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine yüklenen belgeler mutlaka tarafımızdan asılları ile kontrol edilecektir. Belgelerin asıllarının ıslak imzalı ve soğuk mühürlü olması, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1.    Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil adaylar ile 3 (Üç) katı kadar yedek aday listesi, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
2.    Atanmaya hak kazanan adaylardan, atanmak için başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilen veya hakkından feragat eden adayların kadroları yerine yedek adaylardan KPSS 2022 (B) grubu başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
3.    Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurması gerekmektedir.
4.    KPSS'de puanına göre yapılan sıralamada yüksek puanlı olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.    Eksik veya yanlış beyanda bulunan veya yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ödenen tutar yasal faizi ile tazmin edilecektir.
6.    Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İLAN NUMARASI

UNVANI

GÖREV YERİ

GÖREV

YAPACAĞI İL

MEZUNİYET

ADET

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN ŞARTLAR

1

Mühendis

Gülhane Külliyesi (METÜM’de çalıştırılmak üzere)

Ankara

Lisans

1

2022 KPSS P3

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak.

2

Psikolog

Gülhane Külliyesi

Ankara

Lisans

1

2022 KPSS P3

Psikoloji lisans mezunu olmak. Aile Danışmanlığı Eğitimi, NLP Eğitimi, Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimi, Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

3

Antrenör

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Rekreasyon lisans mezunu olmak. MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi sertifikasına sahip olmak. GSB onaylı Pilates 1. Kademe, GSB onaylı Atletizm 1. Kademe, GSB onaylı Fitness 2. Kademe Antrenörlük Belgelerine sahip olmak.

4

Diyetisyen

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi, IFS Eğitimi, Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi, GHP İyi Hijyen Uygulamaları Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

5

Büro Personeli

Adana Tıp Fakültesi

Adana

Lisans

1

2022 KPSS P3

İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden herhangi birinden lisans mezunu olmak.

6

Büro Personeli

Bursa Tıp Fakültesi

Bursa

Lisans

2

2022 KPSS P3

İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden herhangi birinden lisans mezunu olmak.

7

Büro Personeli

Erzurum Tıp

Fakültesi

Erzurum

Lisans

1

2022 KPSS P3

İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden herhangi birinden lisans mezunu olmak.

8

Büro Personeli

Gülhane Külliyesi

Ankara

Ön lisans

1

2022 KPSS P93

Önlisans mezunu olmak. Grafik Tasarım ve Animasyon Eğitimi, İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

 

9

Büro Personeli

Gülhane Külliyesi

Ankara

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK İşlemleri Eğitimi, Temel Vergi Hukuku Eğitimi ve Büro Yönetimi             Eğitimi                   sertifikalarına                     sahip                   olmak.

Yükseköğretim Kuramlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

10

Büro Personeli

Gülhane Külliyesi

Ankara

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. Meslek Etiği Eğitimi, ISO 9001: 2015 Temel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, İnsan Kaynakları Y önetimi sertifikalarına sahip olmak.

11

Büro Personeli

Gülhane Külliyesi

Ankara

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak.

12

Büro Personeli

Gülhane Külliyesi

Ankara

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. MEB Onaylı Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB Onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, Veri Tabanı Uzmanlığı Beceri Geliştirme Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

13

Büro Personeli

Gülhane Külliyesi

Ankara

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. Dokümantasyon Eğitimi, Etkili İletişim Stratejileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, sertifikalarına sahip olmak. Kütüphanecilik alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

14

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. Protokol ve Görgü Kuralları Eğitimi, İletişim Stratejileri Eğitimi, Problem Çözme Teknikleri   Eğitimi,   Yönetimde    Verimlilik                   Eğitimi

sertifikalarına sahip olmak.

15

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. MEB Onaylı Web Uygulamaları Geliştirme, MEB Onaylı Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olmak. Yükseköğretim Kuramlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

 

16

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. MEB Onaylı Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Büro Y önetimi ve Sekreterlik Eğitimi     sertifikalarına    sahip                    olmak.

Yükseköğretim Kuramlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

17

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri, Yönetici Asistanlığı, Bilgi ve Belge Y önetimi sertifikalarına sahip olmak.

18

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Veri Hazırlama, Analiz ve Raporlama Eğitimi, İstatiksel Süreç Kontrol Eğitimi, SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

19

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Veri Hazırlama, Analiz ve Raporlama Eğitimi, İstatiksel Süreç Kontrol Eğitimi, Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

20

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İş Hayatında İletişim Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

21

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. MEB onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi,      Resmi      İşlemlerde     Ticari                  Belgelerin

Düzenlenmesi, Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

 

22

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. MEB Onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İletişim Yöntem ve Teknikleri Kurs Programı, SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

23

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Önlisans

1

2022 KPSS P93

Önlisans mezunu olmak. Yönetici Asistanlığı, Büro yönetimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

24

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Ortaöğretim

1

2022 KPSS P94

Ortaöğretim mezunu olmak. MEB Onaylı Bilgi Güvenliği ve Bilinçlendirme Eğitimi, Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

25

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Önlisans

1

2022 KPSS P93

Önlisans mezunu olmak. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme Uyum Eğitimi,                                               Meslek Etiği                                               Eğitimi,

Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

26

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. MEB Onaylı Bilgisayar Destekli Muhasebe,    MEB    Onaylı    Bilgisayarda                    Doküman

Hazırlama, MEB Onaylı Ofis Programları Kullanımı eğitim sertifikalarına sahip olmak.

27

Büro Personeli

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans mezunu olmak. Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi, Üst Düzey Yönetici Asistanı Yetiştirme Eğitimi, Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak.

28

Büro Personeli

Trabzon Tıp Fakültesi

Trabzon

Lisans

1

2022 KPSS P3

Lisans   mezunu   olmak.   MEB    Onaylı             Bilgisayarlı

Muhasebe Eğitimi, Takım Çalışması ve Performans Yönetimi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

 

29

Tekniker

Gülhane Külliyesi

Ankara

Önlisans

1

2022 KPSS P93

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı önlisans mezunu olmak.

30

Tekniker

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Önlisans

1

2022 KPSS P93

Laboratuvar Teknolojisi önlisans mezunu olmak.

31

Tekniker

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Önlisans

1

2022 KPSS P93

Kimya Teknolojisi Önlisans mezunu olmak.

32

Tekniker

Gülhane Külliyesi

Ankara

Önlisans

1

2022 KPSS P93

Harita ve Kadastro Önlisans mezunu olmak. Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Eğitimi, Grafik ve Animasyon Eğitimi, TÇTİ Topografya Hizmetleri Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

33

Tekniker

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Önlisans

1

2022 KPSS P93

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans mezunu olmak. GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Eğitimi, GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi ve GHP İyi Hijyen Uygulamaları Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

34

Sağlık Teknikeri

Gülhane Külliyesi

Ankara

Önlisans

1

2022 KPSS P93

İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi, Acil ve İlk Yardım sertifikalarına sahip olmak. Alanında en az 1 yıl tecrübesi olmak.

35

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Ortaöğretim

1

2022 KPSS P94

Ortaöğretim mezunu olmak. İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, İletişim Yöntem ve Teknikleri, İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

36

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

Gülhane Külliyesi

Ankara

Ortaöğretim

1

2022 KPSS P94

Ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. Etkili İletişim Becerileri Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi, İşaret Dili Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

37

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Gülhane Külliyesi

Ankara

Ortaöğretim

1

2022 KPSS P94

Ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi, Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi, Protokol Kuralları Eğitimi, İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

 

38

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Ortaöğretim

6

2022 KPSS P94

Ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

39

Destek Personeli (Şoför-Erkek)

Gülhane Külliyesi

Ankara

Ortaöğretim

1

2022 KPSS P94

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. MEB Onaylı Protokol Kuralları sertifikalarına ve SRC 1 yeterlilik belgesine sahip olmak. Kamu kurum ve kuruluşlarında makam şoförü olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

40

Destek Personeli (Şoför- Erkek)

Gülhane Külliyesi

Ankara

Ortaöğretim

1

2022 KPSS P94

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Güvenli Sürüş Teknikleri, İleri Sürüş Teknikleri Makam Şoförlüğü Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

41

Destek Personeli (Şoför- Erkek)

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Ortaöğretim

1

2022 KPSS P94

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

42

Destek Personeli (Bakım Onarım) (Erkek)

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Ortaöğretim

5

2022 KPSS P94

Ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak. Bahçe Bakımı sertifikasına sahip olmak.

43

Destek Personeli - Temizlik- (Erkek)

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Ortaöğretim

5

2022 KPSS P94

Ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak.

44

Destek Personeli - Temizlik - (Kadın)

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Ortaöğretim

9

2022 KPSS P94

Ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak.

45

Destek Personeli - Temizlik- (Kadın)

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Ortaöğretim

1

2022 KPSS P94

Ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak. MEB Onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi, Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşler Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

46

Destek Personeli - Temizlik (Erkek)

Hamidiye Külliyesi

İstanbul

Ortaöğretim

1

2022 KPSS P94

Ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak. MEB Onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.