Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

KİT'lere atananlar KPSS puanlarını kullanmaya devam edebilir mi? 3 Yıl Şartı Nedir?

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
9 Kasım 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32364

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2024 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN

BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Sınavlar

MADDE 7- (1) 1/1/2024 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır. Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya pozisyona atanması) bu sınırlamanın dışındadır.

(2) Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak atamalar için 2023 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2024 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir. Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan atamalarda en geç 30 gün içerisinde atama sayılarını, unvan ve pozisyonlarını, atamaya ilişkin mevzuat bilgisini içeren resmi yazı ile Bakanlığa bilgi sunulur.

(3) Kararın 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mutabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı ve mutabakat zaptı gibi) Bakanlığa iletir.

Geçici işçiler

MADDE 8- (1) Teşebbüsler, 1/1/2024 tarihinden itibaren 2024 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 24 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirir.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca ilgili teşebbüse, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapılamaz. Üçüncü fıkra kapsamında Bakanlıkça verilen ilave izinlerde ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu Bakanlık tarafından geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması durumunda da aynı usul uygulanır.

(3) Kararın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde ilave geçici işçi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulması durumunda teşebbüsler EK-3’te yer alan Tablo 510: İlave Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye başvurur. Bu kapsamda yapılacak talepler Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.

(4) Teşebbüslerin 1/1/2025 tarihinden itibaren 2025 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresine ilişkin tavanın Bakanlıkça belirlenebilmesi amacıyla EK-4’te yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formu teşebbüsler tarafından doldurularak KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231109-4.htm

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar 17 Ekim 2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararda 2024 yılında KİT’lerde yapılacak açıktan, naklen, zorunlu ve ilave atamalara ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. Bu yazımızda konuyu detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

A- KİT’lere yapılacak açıktan ve naklen atamalara ilişkin süreç
Kararnamenin açıktan ve naklen atamaları düzenleyen 4’üncü maddede konu detaylarıyla açıklanmıştır. Buna göre ‘Teşebbüs’ içi personel nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerindeki atamalara 6 başlıkta aşağıda yer vereceğiz.


1- 2023 yılında ayrılan personelin en fazla %75’i kadar personel alınabilecek
2024 yılında KİT’lerde 2023 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 11/10/2022 tarihli ve 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %75’i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanabilecektir.

2- 2023 yılında ayrılan personelin %10'u için talep yazılabilir
2023 yılında KİT’lerde 2022 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %10’u kadar personelin de, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilen nakle tabi personelden atanması, hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkilidir. KİT’ler özelleştirme uygulamaları nedeniyle istihdam fazla personel için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na talep yazısı yazarak istedikleri personeli talep edebilmektedir.


3- 2023 yılında sermaye aktarılan KİT’ler personel alımı için izin alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2023 yılında sermaye aktarımı yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarının birinci fıkra kapsamındaki personel atama işlemleri bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır.

4- Kararnameli görevler dışında KİT’lere emekliler atanamayacak
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere yapılan atamalar (Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan atamalar), özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç, 2023 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacaktır.


5- Süreci devam eden atamalar için tekrar izin alınmayacak
Kamu teşebbüslerince, 2022 ve 2023 yıllarında ilgili yıl genel yatırım ve finansman programı kararları kapsamında bakanlıktan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan uygun görüş alınan ve atama işlemlerine yönelik olarak ÖSYM Başkanlığı veya Türkiye İş Kurumu veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı nezdinde gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, söz konusu işlemlerin tamamlanması şartıyla 2024 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir.

6- Bazı hallerde boşalan kadrolar için izin alınmadan atama yapılabilecektir

2023 ve 2024 yıllarında açıktan atama yoluyla ilk defa işe alınan personele ait kadroların ölüm, istifa, kamu görevinden çıkarılma, sözleşmenin feshi, naklen atama sebebiyle personelin işe başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde boşalması halinde, kamu teşebbüslerinin 2024 yılında herhangi bir izne ihtiyaç duymaksızın bu personel yerine yeni personel alma hakkı saklıdır.

B- KİT’lere yapılacak ilave atamalardaki süreç
Kararnameye göre, uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi durumunda ihtiyaç duyulan personel ile AR-GE faaliyetleri için istihdamına gerek duyulan personele yönelik talepler ve diğer nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan personel ihtiyacına ilişkin talepler ilave atamalar kapsamında değerlendirilebilir.


Bu kapsamdaki atama izinlerine ilişkin talepler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nca sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında ilaveten atanacak personel sayısı, 2023 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) %50’sini geçemez.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ek 8’inci maddesi çerçevesinde oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve personel ihtiyacı kararnamenin 4’üncü maddesi ile bu kapsamda karşılanamayan yeni tesis ve işletme birimlerine ilişkin personel talepleri, Bakanlık veya ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın uygun görüşü üzerine, kamu teşebbüsünün ilgili olduğu bakanlık tarafından gönderilen talepler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nca sonuçlandırılır.

Kamu teşebbüslerinin, istihdam maliyetleri kısmen veya tamamen uluslararası kuruluşlar tarafından karşılanan personele ilişkin atamalarına, uluslararası standartlarla belirlenen asgari istihdam sayısı koşullarının karşılanması amacıyla yapılacak olan ARFF memuru (havaalanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru) ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, gemi trafik hizmetleri sisteminde görev yapacak kılavuz kaptan, gemi adamı, deniz trafik operatörü ve 2024 yılı için makinesi atamalarına yönelik talepleri ile özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşların personele yönelik nakil talepleri söz konusu personelin sadece talep edilen ilgili alanda istihdam edilmesi kaydıyla kararnamede belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın ilgisine göre Bakanlıkça veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı›nca ayrıca değerlendirilir.


C- Zorunlu atamalarla ilgili süreç
Kararnameye göre, özel kanunlara göre çalıştırılması zorunlu olan personel, KİT’lere yapılan kararnameli atamalar, askerlik sonrası atamalar, profesyonel sendikacı olarak görev yapanların tekrar atanması, mecburi hizmet ve mahkeme kararı gereğince yapılan atamalar için herhangi bir izne gerek bulunmamaktadır.

D- KİT’lere sözleşmeli olarak atanan personele üç yıl çalışma zorunluluğu var
1/1/2024 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

Kurumsal alım yöntemi ile (öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar) teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya pozisyona atanması) bu sınırlamanın dışındadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.