Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 145 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Spor Uzmanı ve Antrenör sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağrılacak ve yapılacak uygulama sınavı sonucuna göre Cankurtara n görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere 1 (bir) Spor Uzmanı ile 2 (iki) Antrenör, 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanı başarı sıralaması sonucuna göre 25 Büro Personeli, 35 Destek Personeli (Temizlik), 2 Destek Personeli (Şoför), 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 35 Sağlık Teknikeri, 7 Mühendis 10 Tekniker ve 3 Teknisyen alınacaktır.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan ek 2' inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre sözleşmeli personel pozisyon unda istihdam edilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı ve Antrenör sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağrılacak ve yapılacak uygulama sınavı sonucuna göre Cankurtara n görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere 1 (bir) Spor Uzmanı ile 2 (iki) Antrenör, 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanı başarı sıralaması sonucuna göre 25 Büro Personeli, 35 Destek Personeli (Temizlik), 2 Destek Personeli (Şoför), 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 35 Sağlık Teknikeri, 7 Mühendis 10 Tekniker ve 3 Teknisyen alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 16/05/2023

Son Başvuru Tarihi : 30/05/2023

Başvuru Yeri : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Başvuru Şekli :Şahsen

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A)    Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
1-    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dah a fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ndan mahkum olmamak.
2-    Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3-    657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut ve akıl hastalığ ı ile ilgili engeli bulunmamak.(Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.)
4-    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırm ası sonucu olumlu olmak.
B)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile be lirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C)    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D)    Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
E)    Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
F)    Koruma ve Güvenlik Kadroları için;
1-    Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların göreve başlayacakları tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
2-    Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85'ten fazla, 70-13=57'ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.)
3-    Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75'ten fazla, 60-13=47'ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.)
4-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
6-Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
G)    Spor Uzmanı ve Antrenör Kadroları için;
1-    Uygulama Sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı ve Antrenör sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı kadar aday çağrılacaktır. (Sıralama yapılırken; Spor Uzmanı ve Antrenör için KPSS P3 puanı esas alınacak olup unvan koduna göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.)
2-    Uygulama sınavı sınav komisyonu tarafından belirlenen mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak yapılacaktır.
3-    Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı www.ohu.edu.tr adresi nde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
4-    Spor Uzmanlığı ve Antrenör uygulama sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
5-    Spor Uzmanlığı ve Antrenör uygulama sınavından en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir. 70 (yetmiş) puan üzeri en yüksek puan alan adayın ataması yapılacaktır.
6-    Spor Uzmanlığ ve Antrenör uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri en yüksek puanı alarak başarılı sayılan ve ataması düşünülen adayın dışında kalan ve 70 (yetmiş) puanı aşan diğer adaylar uygulama puan sıralamasına göre yedek olarak ilan edilecektir.
H)    Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Mühendis ve Teknisyen kadrolarında Uygulama Sınavı yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu (https://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/sozlesmeli-personel-is-basvuru-formu) adresinden temin edilecektir.
2-    2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3-    Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-    Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge Kabul Edilecektir)
5-    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya (E - devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir).
6-    Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)(Güncel)
7-    Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınmış karekodlu veya aslı) (Güncel)
8-Nitelik alanında istenen sertifikalar Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir). (Kamu Kurumlan ile Yükseköğretim Kurumlarından alınan onaylı belgeler değerlendirilmeye alınacaktır.)
9-Özgeçmiş
10-Fotoğraf (2 Adet)(Güncel)
11- Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.).
12- Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmaya engel olabilecek Psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı kekemelik vb engeller bulunmadığına dair sağlık raporu (Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir)
Adayların başvurularını www.ohu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, Faks veya internet kanalıyla ya pılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler. İlan da belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçele rde bulunan) birimlerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamala rı iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi i le birlikte tazmin edilecektir.
Kurumumuz gerekli gördüğü durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuru sonunda 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemiz web (www.ohu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday ilan edilir.
Adayların puanları eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bununda eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bilgi İçin
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240
Tel: 0388 225 2678-2774-2670-2671UNVANI

ADET

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

Büro Personeli

İlan Sıra No: 01

4

(Erkek- Kadın)

KPSS(P93) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.
 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 • ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, insan Kaynakları Yönetimi sertifikası ile Bilgisayarda Hızlı Klâvye Kullanımı Sertifikası veya Klavye Teknikleri Sertifikasına sahip olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Büro Personeli

İlan Sıra No: 02

3

(Erkek- Kadın)

KPSS(P93) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.
 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 • ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan, Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, SGK Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi Sertifikası ve İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Büro Personeli

İlan Sıra No: 03

11

(Erkek- Kadın)

KPSS(P3) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 55 puan almış olmak.
 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan, Bilgisayar Operatörlüğü İşletmenliği Sertifikası, SGK Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi Sertifikası ve İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 

Büro Personeli

İlan Sıra No: 04

3

(Erkek- Kadın)

KPSS(P3) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az S5 puan almış olmak.
 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 • ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan. Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, SGK Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi Sertifikası ve İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Büro Personeli

İlan Sıra No: 05

4

(Erkek- Kadın)

KPSS(P3) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 55 puan almış olmak.
 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 • ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sertifikası, Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikası ve Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Sertifikasına sahip olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulu nmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

İlan Sıra No: 06

10 (Erkek- Kadın)

KPSS (P94) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 55 puan almış olmak.

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.)

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda güvenlik görevini yapmaya ve vardiya usulü çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden önce alınmış olan Bilgisayar Kullanımı (Bilgisayar İşletmenliği Operatör) Sertifikası, İlk Yardım Sertifikası ile İş Hayatında İletişim sertifikası veya İletişim Teknikleri Sertifikasına sahip olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

İlan Sıra No: 07

5 (Erkek- Kadın)

KPSS(P93) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.)

 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden önce alınmış olan Bilgisayar Kullanımı (Bilgisayar İşletmenliği - Operatör) Sertifikası, ilk Yardım Sertifikası ile iş Hayatında iletişim sertifikası veya İletişim Teknikleri Sertifikasına sahip olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

İlan Sıra No: 08

3

(Erkek- Kadın)

KPSS(P93) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.)

 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden önce alınmış olan Bilgisayar Kullanımı (Bilgisayar işletmenliği Operatör) Sertifikası, İlk Yardım Sertifikası ile Bilgi Güvenliği ve Bilinçlendirme Sertifikasına sahip olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

İlan Sıra No: 09

7 (Erkek- Kadın)

KPSS (P3) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 55 puan almış olmak.

-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.)

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda güvenlik görevini yapmaya ve vardiya usulü çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden önce alınmış olan Bilgisayar Kullanımı (Bilgisayar işletmenliği - Operatör) Sertifikası, ilk Yardım Sertifikası ile İş Hayatında İletişim sertifikası veya İletişim Teknikleri Sertifikasına sahip olmak.

-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Destek Personeli

(Şoför)

İlan Sıra No: 10

(Erkek)

KPSS(P94) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan, Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası ve Trafik Güvenliği sertifikası ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

 • Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 

Destek Personeli

(Şoför) İlan Sıra No: 11

1

(Erkek)

KPSS (P3) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 50 puan almış olmak.
 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası, Kişilerarası iletişim sertifikası ve İlk Yardım sertifikasına sahip olmak.
 • SRC 4 ve SRC 2 belgesine sahip olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyal ı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Destek Personeli

(Temizlik) İlan Sıra No: 12

16 (Erkek- Kadın)

KPSS(P94) 2022

 • 2022 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 50 puan almış olmak.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Sertifikası veya Atık Yönetim Sorumlusu Sertifikası ile Hijyen Belgesine sahip olmak.
 • Temizlik hizmetleri alanında çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Destek Personeli (Temizlik) İlan Sıra No: 13

1

(Erkek- Kadın)

KPSS(P94) 2022

 • 2022 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 50 Puan Almış olmak.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35. Maddesi uyarınca Aşçılık alanında kalfalık belgesine sahip olmak ve Hijyen Belgesine sahip olmak.
 • Temizlik hizmetleri alanında çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Destek Personeli

(Temizlik) İlan Sıra No: 14

4 (Erkek- Kadın)

KPSS(P94) 2022

 • 2022 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 50 Puan Almış olmak.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Eğitimi sertifikası ile Hijyen Belgesine sahip olmak.
 • Temizlik hizmetleri alanında çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.

 

Destek Personeli (Temizlik) îlan Sıra No: 15

7 (Erkek- Kadın)

KPSS (P93) 2022

 • 2022 Kpss B Grubu P93 Puan Türünden En Az 50 Puan Almış olmak.
 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 • - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık sertifikası veya Atık Yönetim Sorumlusu Sertifikası ile Hijyen Belgesine sahip olmak.
 • Temizlik hizmetleri alanında çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

 • Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Destek Personeli (Temizlik) İlan Sıra No: 16

6

(Erkek- Kadın)

KPSS(P3) 2022

2022 Kpss B Grubu P3 Puan Türünden En Az 50 Puan Almış olmak.

 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 • ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık sertifikası veya Atık Yönetim Sorumlusu Sertifikası ile Hijyen Belgesine sahip olmak.
 • Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Destek Personeli (Temizlik) İlan Sıra No: 17

(Erkek- Kadın)

KPSS(P3)

2022

2022 Kpss B Grubu P3 Puan Türünden En Az 50 Puan Almış olmak.

 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 • ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Atık Yönetim Sorumlusu Sertifikası, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Plastik işleme sertifikası ile Hijyen Belgesine sahip olmak.
 • Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 55 puan almış olmak.

 

 

 

- Ziraat Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Mühendis

İlan Sıra No: 18

1 (Erkek- Kadın)

KPSS (P3) 2022

- ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sertifikası, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları sertifikası ve Seracılık Eğitimi sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Mühendis

İlan Sıra No: 19

1

(Erkek- Kadın)

KPSS (P3) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 55 puan almış olmak.
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Güneş Panelleri Ve Fotovoltaik Sistemleri sertifikasına sahip olmak.
 • ilanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 

 

 

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 55 puan almış olmak.
 • Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Adli Bilişim Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan TS EN ISO 9001 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi Sertifikası ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi iç tetkik Eğitim sertifikasına sahip olmak.

- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Mühendis

İlan Sıra No: 20

2

(Erkek- Kadın)

KPSS (P3) 2022

- CCNA Security, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, ISO/IEC 27001 denetçi, ISO/IEC 27001 başdenetçi uluslararası geçerliliği olan güvenlik eğitimlerinden en az birine (online eğitimler dahil) katılmış olduğunu belgelemek,

-Aşağıdaki alanlardan en az birinde, bilgi/tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.

 

 

 

 1. Sızma ve zafiyet tarama,
 2. Yazılım ve Sistem Güvenliği,
 3. İz Kayıtları (Log) Yönetimi,
 4. Kimlik Yönetimi Sistemleri,
 5. Temel Netvvork, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller,
 6. Firevvall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik sistemleri,
 7. Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri,
 8. Siber istihbarat ve zafiyetlerin giderilmesi,
 9. Netvvork Security Auditing,
 10. Microsoft US, Apache, Tomcat ve Nginx gibi web sunucuları,
 11. Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet güvenliği ve Wifi Güvenliği,
 12. Siber risk tespiti ve değerlendirmesi.

 

Mühendis

İlan Sıra No: 21

2 (Erkek- Kadın)

KPSS (P3) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 55 puan almış olmak.
 • İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Proje Yönetimi sertifikası, TBDY 2018 Kapsamında Sertifikalı Sahaya Özel Deprem Analizi ile Veri Analiz- Geoteknik Rapor Hazırlama ve Değerlendirme sertifikası ve AutoCAD ile 2d Tasarımlar sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Mühendis

İlan Sıra No: 22

1

(Erkek- Kadın)

KPSS (P3) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 55 puan almış olmak.
 • Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim sertifikası ve CNC Tezgahları ve Programlama sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Tekniker

İlan Sıra No: 23

4

(Erkek- Kadın)

KPSS (P93) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.
 • inşaat, inşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Proje Yönetimi sertifikası, Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı - İDECAD Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

 

 

 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

Tekniker

İlan Sıra No: 24

1

KPSS (P93) 2022

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Akıllı Röle ve Mikro

(Erkek-

Seviye PLC Geliştirme Sertifikası ve Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme

Kadın)

sertifikasına sahip olmak.

- Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Tekniker

İlan Sıra No: 25

1 (Erkek- Kadın)

KPSS (P93) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

Web Tasarımı ve Kodlama önlisans programından mezun olmak.

 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan REACT ile Web Programcılığı sertifikası, javascript sertifikası ve Nesnelerin interneti ve Güvenliği sertifikasına sahip olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Tekniker

İlan Sıra No: 26

2

(Erkek- Kadın)

KPSS (P93) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak

 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikası ve Akıllı Röle Ve Mikro Seviye Plc Geliştirme Ve Uyum Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Tekniker

İlan Sıra No: 27

1

(Erkek- Kadın)

KPSS (P93) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

Gıda Teknolojisi veya Gıda Teknikerliği, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası ve Kalite Yönetim Sistemleri sertifikası ve Hijyen belgesine sahip olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Tekniker

İlan Sıra No: 28

1 (Erkek- Kadın)

KPSS (P93) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Montaj sertifikası ile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Çelik Yapılandırmacı sertifikasına sahip olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 

Teknisyen

İlan Sıra No: 29

(Erkek- Kadın)

KPSS (P94) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 55 puan almış olmak.

 • Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan İlk Yardım sertifikası. Hasta kayıt Kabul Görevlisi Sertifikası Diş Hekimi Asistanlığı sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Teknisyen İlan Sıra No: 30

2

(Erkek- Kadın)

KPSS (P94) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 55 puan almış olmak.

 • Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikası, Bilgi Güvenliği Sertifikası ve Arduıno İle Programlama Ve Tasarım sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Antrenör

İlan Sıra No: 31

2 (Kadın)

KPSS (P3) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 55 puan almış olmak.

-Beden Eğitimi ve Spor veya Antrenörlük lisans programından mezun olmak.

 • ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan İlk Yardım Sertifikası, Pedagojik Eğitim Sertifikası ve 3. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • En az Bronz Bröve Cankurtaranlık belgesine sahip olmak.

Spor Uzmanı İlan Sıra No: 32

1 (Kadın)

KPSS(P3) 2022

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 55 puan almış olmak.
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programından mezun olmak
 • En az Bronz Bröve Cankurtaranlık belgesine sahip olmak.
 • ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan ilk Yardım sertifikası ve Yüzme Antrenörlük Belgesine sahip olmak
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 

Sağlık Teknikeri îlan Sıra No: 33

(Erkek)

KPSS (P93) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

 • Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan CNC Makinesi, smart optics Model Tarayıcı, Exocad dental tasarım yazılımları kullanarak dijital iş akışı eğitimi sertifikası Lazer sinterleme cihazı kullanım sertifikasına sahip olmak.
 • Üniversite ve Kamu Kurumu Diş Hastanelerinde belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl iş deneyimi olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Sağlık Teknikeri îlan Sıra No: 34

(Kadın)

KPSS (P93) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

 • Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Tomografi, Panoramik, Sefaiomeetik, Periapikal Görüntüleme sertifikası, Dental görüntüleme sistemlerine ait romexis yazılım programı kullanma sertifikası, Radyolojide yenilikler sertifikası ve Dezenfeksiyon antisepsi stenlizasyon eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
 • Üniversite ve Kamu Kurumu Diş Hastanelerinde belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl iş deneyimi olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

Sağlık Teknikeri İlan Sıra No: 35

(Kadın)

KPSS (P93) 2022

 • Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Diş hekimi asistanlığı sertifikası Hasta kabul işlemleri sertifikası ve hasta bakıcı ve yaşlı bakımı Sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

Sağlık Teknikeri İlan Sıra No: 36

2 (Erkek- Kadın)

KPSS (P93) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

 • Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 

Sağlık Teknikeri

İlan Sıra No: 37

4 (Erkek- Kadın)

KPSS (P93) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan İlk Yardım Sertifikası, Hasta Kayıt Kabul Görevlisi Sertifikası ve Diş Hekimi Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Sağlık Teknikeri

İlan Sıra No: 38

8 (Erkek- Kadtn)

KPSS (P93) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmışolan İlk Yardım Sertifikası, Hasta Kayıt Kabul Görevlisi Sertifikası ve Diş Hekimi Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Sağlık Teknikeri İlan Sıra No: 39

3 (Erkek- Kadın)

KPSS (P93) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

 • Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan İlk Yardım Sertifikası, Hasta Kayıt Kabul Görevlisi Sertifikası ve Diş Hekimi Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri

9

KPSS (P93) 2022

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan İlk Yardım Sertifikası, Hasta Kayıt Kabul Görevlisi Sertifikası ve Diş Hekimi Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak.

(Tıbbi Sekreter)

(Erkek-

 

İlan Sıra No: 40

Kadın)

 

- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) İlan Sıra No: 41

6

(Erkek- Kadın)

KPSS (P93) 2022

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 55 puan almış olmak.

 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
 • İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan ilk Yardım Sertifikasına sahip olmak.
 • İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.