Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Sınavda başarı duası, Kalem duası nasıl okunur?

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Sınav başarı duası nedir? Sınavda başarılı olmak için okunabilecek dualar hangileridir? sınavda kolaylık duası, sınav ezber duası nedir? unutkanlığa karşı dua, zihin açıklığı duası ve kalem duası nasıl okunur? kalem duası anlamı nedir?

SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır.
"Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız"

Sınava girerken şu dua okunur: (isra suresi;80)"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri, va'hlül ukdeten min lisani, yefkahü kavlî."
ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."

Sınav başlayınca da şu dua okunur:
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, bi rahmetike esteğisû."

ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."


SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

SINAVDA KOLAYLIK DUASI
Rabbi Yesir Duası: "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

SINAV BAŞARI DUASI
Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

ANLAMI: Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

KALEM SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
1.Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne).
2.Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin).
3.Ve inne leke le ecran gayra memnûn(memnûnin).
4.Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin).
5.Fe se tubsıru ve yubsırûn(yubsırûne).
6.Bi eyyikumul meftûn(meftûnu).
7.İnne rabbeke huve a'lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a'lemu bil muhtedîn(muhtedîne).
8.Fe lâ tutııl mukezzibîn(mukezzibîne).
9.Veddû lev tudhinu fe yudhinûn(yudhinûne).
10.Ve lâ tutı' kulle hallâfin mehîn(mehînin).
11.Hemmâzin meşşâin bi nemîm(nemîmin).
12.Mennâın lil hayri mu'tedin esîm(esîmin).
13.Utullin ba'de zâlike zenîm(zenîmin).
14.En kâne zâ mâlin ve benîn(benîne).
15.İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne).
16.Se nesimuhu alâl hurtûm(hurtûmi).
17.İnnâ belevnâhum ke mâ belevnâ ashâbel cenneti, iz aksemû le yasrimunnehâ musbihîn(musbihîne).
18.Ve lâ yestesnûn(yestesnûne).
19.Fe tâfe aleyhâ tâifun min rabbike ve hum nâimûn(nâimûne).
20.Fe asbahat kes sarîm(sarîmi).
21.Fe tenâdev musbihîn(musbihîne).
22.Enıg'dû alâ harsikum in kuntum sârımîn(sârımîne).
23.Fentalekû ve hum yetehâfetûn(yetehâfetûne).
24.En lâ yedhulennehâl yevme aleykum miskîn(miskînun).
25.Ve gadev alâ hardin kâdirîn(kâdirîne).
26.Fe lemmâ raevhâ kâlû innâ le dâllûn(dâllûne).
27.Bel nahnu mahrûmûn(mahrûmûne).
28.Kâle evsatuhum e lem ekul lekum lev lâ tusebbihûn(tusebbihûne).
29.Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne).
30.Fe akbele ba'duhum alâ ba'dın yetelâvemûn(yetelâvemûne).
31.Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâgîn(tâgîne).
32.Asâ rabbunâ en yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûn(râgıbûne).
33.Kezâlikel azâb(azâbu), ve le azâbul âhırati ekber(ekberu), lev kânû ya'lemûn(ya'lemûne).
34.İnne lil muttakîne inde rabbihim cennâtin naîm(naîmi).
35.E fe nec'alul muslimîne kel mucrimîn(mucrimîne).
36.Mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne).
37.Em lekum kitâbun fîhi tedrusûn(tedrusûne).
38.İnne lekum fîhi lemâ tehayyerûn(tehayyerûne).
39.Em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmil kıyâmeti inne lekum le mâ tahkumûn(tahkumûne).
40.Sel hum eyyuhum bi zâlike zeîm(zeîmun).
41.Em lehum şurakâu, felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdikîn(sâdikîne).
42.Yevme yukşefu an sâkın ve yud'avne ilâs sucûdi fe lâ yestetîûn(yestetîûne).
43.Hâşiaten ebsâruhum terhekuhum zilletun, ve kad kânû yud'avne ilâs sucûdi ve hum sâlimûn(sâlimûne).
44.Fe zernî ve men yukezzibu bi hâzâl hadîs(hadîsi), se nestedricuhum min haysu lâ ya'lemûn(ya'lemûne).
45.Ve umlî lehum, inne keydî metîn(metînun).
46.Em tes'eluhum ecran fe hum min magramin muskalûn(muskalûne).
47.Em inde humul gaybu fe hum yektubûn(yektubûne).
48.Fasbir li hukmi rabbike ve lâ tekun ke sâhıbil hût(hûti), iz nâdâ ve huve mekzûm(mekzûmun).
49.Levlâ en tedârakehu ni'metun min rabbihî le nubize bil arâi ve huve mezmûm(mezmûmun).
50.Fectebâhu rabbuhu fe cealehu mines sâlihîn(sâlihîne).
51.Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).
52.Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)

Kalem Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)
1. Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına and olsun ki,
2. Sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.
3. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır.
4. Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.
5. (Sen de) göreceksin, onlar da görecekler,
6. Hanginizde delilik olduğunu yakında .
7. Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir, hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur
8. O halde, (hakikati) yalan sayanlara boyun eğme!
9. Onlar isterler ki, sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.
10. Şunların hiçbirine itâat etme :yemin edip duran, aşağılık,
11. (Herkesi) kötüleğen, söz götürüp getiren,
12. Hayra engel olan, mütecâviz ve saldırgan günahkar,
13. Kaba ve kötülükle damgalı,
14. Mal ve oğullar sahibi olmuş diye (böyle yolunu şaşırmış)
15. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman o, "Öncekilerin masalları!" der.
16. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız (kibirini kırıp rezil edeceğiz).
17. Biz, vaktiyle "bahçe sahipleri" ne belâ verdiğimiz gibi, onlara da belâ verdik. Hani onlar (bahçe sahipleri), sabah olurken (kimse görmeden) onu (mahsullerini) devşireceklerine yemin etmişlerdi.
18. Onlar istisna da etmiyorlardı.
19. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından (gönderilen) kuşatıcı bir âfet (ateş) bahçeyi sarıverdi de,
20. Bahçe kapkara kesildi.
21. Sabah olurken birbirlerine seslendiler.
22. "Madem devşireceksiniz, hadi erkenden mahsülünüzün başına gidin!" diye.
23. Derken yürüyorlardı; fısıldaşıyorlardı.
24. "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın"diye.
25. (Evet yoksullara yardıma) güçleri yettiği halde, onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmi ile erkenden yola düştüler.
26. Fakat bahçeyi gördüklerinde: Mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız! dediler.
27. Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız!
28. İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size "Rabbinizi tesbih etsenize" dememiş miydim?
29. Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz (kendi kendimize) yazık etmişiz, dediler.
30. Ardından, kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar.
31. (Nihayet) şöyle dediler: Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz.
32. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz (artık) Rabbimizi(O'nun hoşnutluğunu) arzuluyoruz.
33. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi!
34. Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır.
35. Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?
36. Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?
37. Yoksa size ait bir kitap var da, (bu bâtıl inanışları) onda mı okuyorsunuz?
38. Onda, beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)?
39. Yoksa, "Ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?
40. Sor onlara: Bu iddiayı onların hangisi savunacak?
41. Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını!
42. O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler.
43. Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar, sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı (fakat yine secde etmiyorlardı).
44. (Resûlüm!) Sen bu sözü (Kur'an'ı) yalan sayanı bana bırak (kendini üzme). Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz.
45. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır!
46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?
47. Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de, onlar mı (istedikleri gibi) yazıyorlar?
48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.
49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.
50. Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.
51. O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) "Hiç şüphe yok o bir delidir" derler.
52. Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.