Binance üzerinde bitcoin btc xrp ada eos eth shib wink xlm bnb link uni ltc usdt doge dot sol vet ass trx btt fil neo xmr xtz atom avax cake rune dash chz sushi paribu btcturk bitcin bitexen
Yukarı Çık Çapası Kodu
Son Dakika

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Yazı Boyutunu Büyütüp-Küçültme +Aa-
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 153) ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı resmen kuruldu

Afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılacak.

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un gereği çalışmaları yapacak başkanlık, afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlayacak.

Başkanlığın merkez teşkilatı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı, İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden oluşacak.

Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayabilecek.

Bakanlık açıklama yaptı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceği, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün sadece Marmara Bölgesi’nin dönüşümünü takip edeceği, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün ise kentsel dönüşüme kaynak oluşturmak için taşınmazların tarama, planlama, değerleme, geliştirme ve arsa üretim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜME YENİ BİR SOLUK GETİRDİK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüme yeni bir soluk getirdiklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararıyla, kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu karara göre; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz. Bununla birlikte Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın bünyesinde; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü de kuruldu. Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, diğer genel müdürlüğümüz ise Marmara dışında kalan bölgelerdeki çalışmalara yönelecek. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ise taşınmazları tespit, planlama ve değerleme işlemlerini gerçekleştirerek kentsel dönüşüm sürecine kaynak oluşturacak" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİ İNŞA EDECEĞİZ'

Bakan Özhaseki, geliştirdikleri modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlayacaklarını ifade ederek, "Yeni düzenlemelerle, inşallah ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha hızlı bir şekilde dirençli hale getireceğiz. Türkiye Yüzyılına yakışır sağlam, güvenli, sıfır atık uyumlu, iklim dostu ve mahalle kültürünü yansıtan, akıllı şehir teknolojileriyle donatılmış geleceğin şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılının lideri, çalışmalarımızın hamisi, şehircilik anlayışımızın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni düzenlemeler ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

*************

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 153

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“e) Mahalli idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin mekânsal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu konulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
f)    Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ilişkin envanteri tutmak,”

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
g)   97 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak,”

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 306 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ellibeşinci Bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki Bölüm eklenmiş ve sonraki bölüm numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ELLİALTINCI BÖLÜM
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Amaç
MADDE 792/İ- (1) Bu Bölümün amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar İşındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarmı yürütmek üzere kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sonımlııluklaruu belirlemektir.

Tanımlar
MADDE 792/J- (1) Bu Bölümde geçen;
a)    Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanım,
b)    Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
e)    Başkan: Kentsel Dönüşüm Başkanını,
ç) Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığını, ifade eder.


Kuruluş
MADDE 792/K- (1) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlann Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, ilgili diğer mevzuat ve bu Bölümde verilen görevleri yerine getinnek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Bakanlığa bağlı ve merkezi Ankara’da bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuştur.

Teşkilat
MADDE 792/L- (1) Başkanlık, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 792/M" (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a)    6306 sayılı Kanun ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b)    Afet riski altındaki yapıların ve alanlann dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlamak.
e)    3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütmek.
ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan
MADDE 792/N- (1) Başkan Başkanlığın en üst amiridir.
(2)    Başkan bu Bölümde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Başkan yardımcıları
MADDE 792/0- (1) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafmdan verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde Başkana vekâlet etmek üzere iki Başkan Yardımcısı atanabilir.

Hizmet birimleri
MADDE 792/Ö- (1) Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:
a)    Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü.
b)    Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü.
c)    Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü.
ç) Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı.
d)    İmar Planlama Dairesi Başkanlığı.
e)    Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı.
f)    İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
g)    Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı.
ğ) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.
h)    Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
ı) Hukuk Müşavirliği.
i)    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
(2)    Başkanlığın hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, bu Bölümde belirtilen faaliyet alanına uygun olarak Başkanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.


Taşra teşkilatı
MADDE 792/P- (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, her ilde kurulan doğrudan merkeze bağlı kentsel dönüşüm müdürlüklerinden oluşur.
(3)    Kentsel dönüşüm müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları Başkanlık tarafindan çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Uzman istihdamı
MADDE 792/R-(l) Başkanlığın merkez teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Kentsel Dönüşüm Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

Şirket kurulması
MADDE 792/S- (1) Başkanlık, Cumhurbaşkanı kararı İle şirket kurabilir veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir.

Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 792/Ş- (1) Başkanlık, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlun, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.
(4)    Başkanlık tarafından talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ürettikleri ve kentsel dönüşümde kullanılabilecek sayısal ve sayısal olmayan veri ve envanter bilgisini, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak Başkanlıkla paylaşır.

Atıflar
MADDE 792/T- (1) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Başkanlığa verilen görevlerle ilgili olarak Bakanlığa yapılan atıflar Başkanlığa yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
a)    Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde kurulan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kapatılmıştır.
b)    Bakanlığın mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir illerindeki mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, demirbaş; bu Genel Müdürlük ve müdürlüklere ait yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar, dokümanlar ile yazılım uygulamaları, veri tabanları ve hizmet sunucuları; bu Genel Müdürlük ve müdiirlüklerin yürüttüğü hizmetlerden doğan borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler Başkanlığa devredilmiş sayılır.
c)    Bakanlık mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
ç) Bakanlığın kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin altyapı ve kentsel dönüşüm birimleri ve İstanbul ve İzmir illerindeki mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde istihdam edilenlerin Başkanlık kadro ve pozisyonlarına atanmaları hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
(2)    Başkanlıkça yürütülmesi gereken hizmetler ile 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken ödemeler Başkanlıkta ilgili birimler oluşturulup faaliyete geçene kadar Bakanlığın ilgili merkez ve taşra birimleri tarafından yerine getirilmeye devam edilir.
(3)    Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakan yetkilidir.”

MADDE 7- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro ve pozisyonlar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki ilgili cetvellerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 8- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele "KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANI” ve “KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKAN YARDIMCILARI” satırları eklenmiştir.

MADDE 9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

15 Ekim 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


1) SAYILI LİSTE

KURUMU : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Genel Müdür

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

6

GİH

Daire Başkanı

1

11

GİH

Şube Mflütütl

1

23

GİH

A.P.K Uzmanı

1

1

GÎH

Çevre ve Şehircilik Uzmanı

1

4

GİH

Çevre ve Şehircilik Uzmanı

3

2

GİH

Çevre ve Şehircilik Uzmanı

5

1

GİH

Çevre ve Şehircilik Uzmanı

6

1

GİH

Uzman

1

2

ÇİH

Uzman

5

2

GÎH

Uzman

6

1

GİH

Şef(Ö)

3-12

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

1

TH

Mühendis

1

8

TH

Mühendis

2

12

TH

Mühendis

3

21

TH

Mühendis

4

6

TH

Mühendis

5

29

TH

Mühendis (Ö)

1-8

2

TH

Mimar

1

2

TH

Mimar

2

5

TH

Mimar

3

4

TH

Mimar

5

20

TH

Şehir Plancısı

1

3

TH

Şehir Plancısı

2

2

TH

Şehir Plancısı

3

6

TH

Şehir Plancısı

4

4

TH

Şehir Bölge Plancısı

5

26

TH

Tekniker

1

4

TH

Tekniker

2

5

TH

Tekniker

5

1

TH

Tekniker (Ş)

6

1

TH

Teknisyen

5

1

TH

Ekonomist

3

1

TH

Fizikçi

3

1

TH

Programcı

4

1

TH

Uzman

1

1

AH

Avukat

5

10

YH

Hizmetli

6

1

YH

Hizmetli

9

1

TOPLAM

236

 

KURUMU                : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI              : MERKEZ

SÖZLEŞME TÜRÜ : 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ

İPTAL EDİLEN POZİSYONUN

ÜNVANI

ADEDİ

Destek Personeli

1

TOPIAM

1

 

KURUMU                : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI              : MERKEZ

SÖZLEŞME TÜRÜ : 6306 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ

İPTAL EDİLEN POZİSYONLARIN

ÜNVANI

ADEDİ

Mühendis

64

Mimar

11

Şehir ve Bölge Plancısı

9

Avukat

4

Uzman

42

TOPLAM

130

KURUMU               : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI             : MERKEZ

SÖZLEŞME TÜRÜ: MÜLGA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİ

İPTAL EDİLEN POZİSYONUN

ÜNVANI

ADEDİ

Uzman

1

TOPLAM

1

 

KURUMU : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Bilgisayar İşletmeni

4

1

GİH

Memur

5

8

GİH

Memur

7

2

GİH

Memur

9

1

GİH

Memur (Ş)

10

1

GİH

Şube Müdürü

1

59

GİH

Uzman

6

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

7

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni

9

2

TH

Matematikçi

3

1

TH

Mimar

1

3

TH

Mimar

2

1

TH

Mimar

3

5

TH

Mimar

4

4

TH

Mimar

5

42

TH

Mühendis

1

54

TH

Mühendis

2

31

TH

Mühendis

3

73

TH

Mühendis

4

25

TH

Mühendis

5

73

TH

Mühendis (Ö)

1-8

3

TH

Mühendis (Ş)

5

1

TH

Şehir Plancısı

1

4

TH

Şehir Plancısı

2

2

TH

Şehir Plancısı

3

10

TH

Şehir Plancısı

4

3

TH

Şehir Plancısı

5

2

TH

Şehir Bölge Plancısı

5

35

TH

Tekniker

1

44

TH

Tekniker

2

6

TH

Tekniker

3

7

TH

Tekniker

4

1

TH

Tekniker

5

3

TH

Tekniker

6

4

TH

Tekniker (Ö)

1-9

7

TH

Tekniker(Ş)

6

1

TH

Tekniker (Ş)

1-9

1

TH

Teknisyen

3

8

TH

Teknisyen (Ş)

9

1

AH

Avukat

4

1

AH

Avukat

5

15

AH

Avukat

6

1

YH

Hizmetli

5

1

YH

Hizmetli

7

1

YH

Hizmetli

8

1

YH

Hizmetli (Ş)

12

1

TOPLAM

563

 

KURUMU                : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI             : TAŞRA

SÖZLEŞME TÜRÜ : 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ

İPTAL EDİLEN POZİSYONLARIN

ÜNVANI

ADEDİ

Mühendis

1

Büro Personeli

4

İdari Büro Görevlisi

3

TOPLAM

8

 

KURUMU                : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI             : TAŞRA

SÖZLEŞME TÜRÜ : 6306 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ

İPTAL EDİLEN POZİSYONLARIN

ÜNVANI

ADEDİ

Mühendis

406

Mimar

36

Şehir ve Bölge Plancısı

30

Avukat

46

Uzman

21

TOPLAM

539

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Kentsel Dönüşüm Başkanı

1

1

GİH

Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı

1

2

GİH

Genel Müdür

1

3

GİH

I. Hukuk Müşaviri

I

1

GİH

Riskli Yapılar Dairesi Başkanı

1

1

GİH

İmar Planlama Dairesi Başkam

1

1

GİH

Yapım ve Proje Dairesi Başkanı

1

1

GİH

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Strateji ve Finansman Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Personel ve Eğitim Dairesi Başkam

1

1

GİH

Destek Hizmetleri Dairesi Başkam

1

1

GİH

Daire Başkanı

1

20

GİH

Kentsel Dönüşüm Uzmanı

1

80

GİH

Kentsel Dönüşüm Uzmanı

3

40

GİH

Kentsel Dönüşüm Uzmanı

5

30

GİH

Kentsel Dönüşüm Uzman Yardımcısı

8

150

GÎH

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

1

1

GİH

Şube Müdürü

I

23

GİH

Uzman

1

2

GİH

Uzman

5

2

GÎH

Uzman

6

1

GÖT

Şef(Ö)

3-12

1

GÖT

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

1

TU

Mühendis

1

8

TH

Mühendis

2

12

TH

Mühendis

3

21

TH

Mühendis

4

6

TH

Mühendis

5

29

TH

Mühendis (Ö)

1-8

2

TH

Mimar

1

2

TH

Mimar

2

5

TH

Mimar

3

4

TH

Mimar

5

20

TH

Şehir Plancısı

1

3

TH

Şehir Plancısı

2

2

TH

Şehir Plancısı

3

6

TH

Şehir Plancısı

4

4

TH

Şehir Bölge Plancısı

5

26

TH

Tekniker

1

4

TH

Tekniker

2

5

TH

Tekniker

5

1

TH

Tekniker

6

1

TH

Teknisyen

5

1

TH

Ekonomist

3

1

TH

Fizikçi

3

1

TH

Programcı

4

1

TH

Uzman

1

1

AH

Avukat

5

10

YH

Hizmetli

6

1

YH

Hizmetli

9

1

TOPLAM

544

 

KURUMU : KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDt

GİH

Kentsel Dönüşüm Müdürü

1

51

GİH

Kentsel Dönüşüm Muduru

3

30

GİH

Bilgisayar İşletmeni

4

1

GİH

Memur

5

8

GİH

Memur

7

2

GİH

Memur

9

1

GİH

Memur

10

1

GİH

Şube Müdürü

1

59

GİH

Uzman

6

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

7

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

2

TH

Matematikçi

3

1

TH

Mimar

1

3

TH

Mimar

2

1

TH

Mimar

3

5

TH

Mimar

4

4

TH

Mimar

5

42

TH

Mühendis

1

54

TH

Mühendis

2

31

TH

Mühendis

3

73

TH

Mühendis

4

25

TH

Mühendis

5

74

TH

Mühendis (Ö)

1-8

3

TH

Şehir Plancısı

1

4

TH

Şehir Plancısı

2

2

TH

Şehir Plancısı

3

10

TH

Şehir Plancısı

4

3

TH

Şehir Plancısı

5

2

TH

Şehir Bölge Plancısı

5

35

TH

Tekniker

1

44

TH

Tekniker

2

6

TH

Tekniker

3

7

H

Tekniker

4

1

TH

Tekniker

5

h 3

TH

Tekniker

6

5

TH

Tekniker (Ö)

1-9

7

TH

Teknisyen

3

8

TH

Teknisyen

9

1

AH

Avukat

4

1

AH

Avukat

5

15

AH

Avukat

6

1

YH

Hizmetli

5

1

YH

Hizmetli

7

1

YH

Hizmetli

8

1

YH

Hizmetli

12

1

TOPLAM

643

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Türkçe Dublaj Full HD ve Türkçe Altyazılı 1080p İzle Tek Parca 4k 1080p Full HD filmi seyret Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.memursite.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
Memursite.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@memursite.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17
TRT 1, Kanal D, Atv, Show TV, Star TV, Kanal 7, Tv 8, Fox TV ve online ücretli dizi ve film platformlarının Netflix, BluTV, puhutv, exxen, amazon prime, FOXPlay, beIN CONNECT, Filmbox Live, Mubi, D-Smart GO, Turkcell TV Plus, Tivibu, YouTube gibi sitelerin ücretli içeriklerini en sevdiğiniz dizileri, en beğendiğiniz filmleri ücretsiz olarak kendi sitelerinden izleyiniz.